เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4024718
Cosmeceuticals
เวชสำอาง
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พ. 13:49-17:10714C60-60-0 
อาจารย์: ดร.วิริญรัชญ์ สื่อออก
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 63 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 63 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 2 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนฯ คอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 1 : เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนฯ คอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 2 : เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ศิลปะดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ศิลปะดิจิทัล หมู่ 1 : ศิลปะดิจิทัล
ศิลปะดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน : ศิลปะดิจิทัล
ดนตรีสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ดนตรีสากล หมู่ 1 : ดนตรีสากล
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ หมู่ 1 : บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ศิลปะและการออกแบบ หมู่ 1 : ศิลปะและการออกแบบ
เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การค้าสมัยใหม่ 1 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน คณิตศาสตร์ หมู่ 1 : คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน คณิตศาสตร์ หมู่ 2 : คณิตศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การศึกษาปฐมวัย หมู่ 1 : การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การศึกษาปฐมวัย หมู่ 2 : การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 1 : ภาษาไทย
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 2 : ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 1 : ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 2 : ภาษาอังกฤษ
ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 1 : ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 2 : ฟิสิกส์
นาฏศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน นาฏศิลป์ หมู่ 1 : นาฏศิลป์
นาฏศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน นาฏศิลป์ หมู่ 2 : นาฏศิลป์
พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน พลศึกษา หมู่ 1 : พลศึกษา
พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน พลศึกษา หมู่ 2 : พลศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 2 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 1 : สังคมศึกษา
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 2 : สังคมศึกษา
ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ศิลปศึกษา หมู่ 1 : ศิลปศึกษา
ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ศิลปศึกษา หมู่ 2 : ศิลปศึกษา
ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดนตรีตะวันตก หมู่ 1 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)
ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดนตรีตะวันตก หมู่ 2 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)
ศิลปะดิจิทัล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ศิลปะดิจิทัล หมู่ 1 : ศิลปะดิจิทัล
ศิลปะดิจิทัล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน : ศิลปะดิจิทัล
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน รัฐประศาสนศาสตร์ หมู่ 1 : รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน รัฐประศาสนศาสตร์ หมู่ 2 : รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน รัฐประศาสนศาสตร์ หมู่ 3 : รัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนาสังคม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การพัฒนาสังคม หมู่ 1 : การพัฒนาสังคม
ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ชีววิทยา หมู่ 1 : ชีววิทยา
สถิติและวิทยาการสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สถิติและสารสนเทศ หมู่ 1 : สถิติและวิทยาการสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน คณิตศาสตร์ หมู่ 1 : คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศฯ หมู่ 1 : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน วิทยาการคอมพิวเตอร์ หมู่ 1 : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการประมง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีการประมง หมู่ 1 : เทคโนโลยีการประมง
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนฯ วิศวกรรมไฟฟ้า หมู่ 1 : เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน วิศวกรรมฯ การจัดการอุต หมู่ 1 : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 1 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การสื่อสารมวลชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การสื่อสารมวลชน หมู่ 1 : การสื่อสารมวลชน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมู่ 1 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การเงินและการธนาคาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การเงินและการธนาคาร หมู่ 1 : การเงินและการธนาคาร
การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การตลาด หมู่ 1 : การตลาด
การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การตลาด หมู่ 2 : การตลาด
เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การจัดการธุรกิจ 1 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
บัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน บัญชี หมู่ 1 : บัญชี
บัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน บัญชี หมู่ 2 : บัญชี
เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ) ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การจัดการธุรกิจ 1 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ)
พยาบาลศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน พยาบาลศาสตร์ หมู่ 1 : พยาบาลศาสตร์
24-7-17
25-5-20
31-9-22
34-0-34
30-0-30
60-0-60
12-0-12
4-0-4
14-0-14
14-0-14
28-0-28
30-0-30
31-2-29
29-6-23
29-0-29
30-0-30
32-0-32
29-0-29
19-0-19
20-0-20
25-8-17
21-8-13
30-0-30
30-0-30
31-4-27
26-3-23
32-0-32
29-0-29
24-0-24
24-0-24
20-3-17
20-1-19
42-0-42
60-0-60
53-1-52
51-0-51
53-0-53
51-0-51
16-2-14
5-0-5
15-0-15
7-0-7
14-0-14
47-0-47
7-0-7
48-0-48
32-0-32
55-0-55
43-1-42
28-0-28
60-0-60
13-0-13
38-5-33
37-4-33
21-0-21
37-3-34
42-0-42
21-0-21
42-0-42
หมายเหตุ: รายวิชาเลือกเสรี
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet