เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
1114901
Research in Music Education
วิจัยดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 3 / 2565 


รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2565 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัยทางการศึกษาทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย ประโยชน์ของ การวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การเขียนรายงานและการนาเสนอผลงานการวิจัยดนตรีศึกษา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet