เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
1114901
Research in Music Education
วิจัยดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 อ. 12:59-16:20210201C26-26-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์
สำรองให้:ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 63 หมู่เรียน ดนตรีตะวันตก หมู่ 1 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)26-26-0
สอบกลางภาค: 12 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 1946
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250601
  02 พฤ. 12:59-16:20210206C17-17-0 
อาจารย์: ดร.เฉลิมกิต เข่งแก้ว
สำรองให้:ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 63 หมู่เรียน ดนตรีไทย หมู่ 3 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย)17-17-0
สอบกลางภาค: 12 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 151007
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 20402
  03 อ. 08:39-12:10210201C23-21-2 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์
สำรองให้:ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 63 หมู่เรียน ดนตรีตะวันตก หมู่ 2 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)23-21-2
สอบกลางภาค: 12 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 151007
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250602
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัยทางการศึกษาทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย ประโยชน์ของ การวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การเขียนรายงานและการนาเสนอผลงานการวิจัยดนตรีศึกษา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet