ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 สาขาวิชา : 

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001101 Thai for Communication and Information Retrieval
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
0001202 English for Academic Purposes I
 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3(3-0-6)
0001201 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001402 Psychology for Living and Self – development
 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
0001401 Aesthetics and Ethics for Life
 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002501 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
0002502 Thai Politics and Introduction to Laws for Life
 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002601 Fundamental Sciences and Mathematics in Everyday Life
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
0002701 Computer and Information Technology for Life
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 1.5 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002406 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
0002403 Ethics of Living
 จริยธรรมกับการดำเนินชีวิต
3(3-0-6)
0002803 Applied Sciences for Living
 วิทยาศาสตร์ประยุกต์สำหรับการดำรงชีวิต
3(3-0-6)
0002802 Fundamental Sciences in Everyday Life
 วิทยาศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
0002507 Thailand Resources and Environment Management
 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
3(3-0-6)
0002503 Thai Wisdom and Social and Cultural Changes
 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
0002506 Introduction to Laws for Life
 กฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต
3(3-0-6)
0002504 Thailand in Global Society
 ประเทศไทยในสังคมโลก
3(3-0-6)
0002303 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0002806 Royal New Theory of Agriculture
 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
3(3-0-6)
0002804 Life and the Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
0002405 Music for Life
 ดนตรีสำหรับชีวิต
3(3-0-6)
0002808 Appropriate Technology for Life in Locality
 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในท้องถิ่น
3(3-0-6)
0002807 Fundamental Industrial Technology
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน
3(2-2-5)
0002805 Agriculture in Daily Life
 เกษตรในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
0002602 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
0002508 Economics in Daily Life
 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
0002801 Sciences for Quality of Life Development
 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
0002509 Introduction to Business Principles
 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
0002502 Thai Politics and Introductionto Laws for Life
 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต
3(3-0-6)
0002505 Thai Politics in Globalization
 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
0002404 Aesthetics and Life
 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต
3(3-0-6)
0002302 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0002203 English for Academic Purposes II
 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3(3-0-6)
0002301 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    92 หน่วยกิต
 2.1 วิชาแกน    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011207 The Arts of Speaking
 ศิลปะการพูด
3(2-2-5)
2532202 Public Mind Creative Processing
 กระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
3(2-2-5)
2533901  
 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน    75 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาบังคับ    60 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2531101  
 หลักสังคมวิทยา
3(3-0-6)
2531401  
 ระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
3(3-0-6)
2531201  
 หลักการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
2532103  
 การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน
3(2-2-5)
2532210  
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
2533601  
 สวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
2534904  
 สัมมนาการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
2533104  
 ประชากรศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
2534905  
 โครงการพิเศษ
3(2-2-5)
2531302  
 องค์กรท้องถิ่นกับการพัฒนา
3(3-0-6)
2532403  
 หลักธุรกิจพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
2533205  
 สื่อและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
2533602  
 กฎหมายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3(3-0-6)
2531102  
 จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
2531301  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3(3-0-6)
2533207  
 เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
2532501  
 นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
3(2-2-5)
2533305  
 การวางแผนและการบริหารโครงการ
3(2-2-5)
2533206  
 การพัฒนาที่ยั่งยืน
3(2-2-5)
2532204  
 วิทยากรกระบวนการ
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2533213 Sufficiency Economy for Sustainable Development
 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
2533603  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
2534105  
 คอรัปชั่นศึกษา
3(3-0-6)
2532212  
 ภาวะความเป็นผู้นำในงานพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
2532404  
 สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจในชุมชน
3(3-0-6)
2532402  
 โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3(3-0-6)
2533208  
 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
2533504  
 การพัฒนาทุนทางสังคม
3(3-0-6)
2532303  
 นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
2532304  
 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
3(3-0-6)
2533214  
 หลักและกลยุทธ์การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
2532306  
 การพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายทางสังคม
3(3-0-6)
2534903  
 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
2532213  
 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2532502  
 การศึกษาท้องถิ่นเชิงพหุลักษณ์
3(2-2-5)
2534209  
 การบริหารงานพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
2532107  
 เพศสภาพในการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
2533405  
 การพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในชุมชน
3(3-0-6)
2534904  
 การวิจัยทางการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
2532203  
 สันติศึกษากับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
2531106 Cotentemporary Sociaj Porblems
 ปัญหาสังคมร่วมสมัย
3(3-0-6)
2533503  
 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
2533604  
 การพัฒนาและจัดสวัสดิการสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ
3(2-2-5)
2531210  
 เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กับการพัฒนา
3(3-0-6)
 2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2534802  
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม
6(0-0-450)
2534803  
 เตรียมสหกิจศึกษา
2(0-0-90)
2534804  
 สหกิจศึกษา
6(0-0-450)
2534801  
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม
2(0-0-90)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet