ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาการจัดการ
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 สาขาวิชา : 

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001202 English for Academic Purposes I
 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3(3-0-6)
0001101 Thai for Communication and Information Retrieval
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
0001201 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001401 Aesthetics and Ethics for Life
 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต
3(3-0-6)
0001402 Psychology for Living and Self – development
 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002501 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
0002502 Thai Politics and Introduction to Laws for Life
 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002701 Computer and Information Technology for Life
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
0002601 Fundamental Sciences and Mathematics in Everyday Life
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
 1.5 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002406 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
0002203 English for Academic Purposes II
 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3(3-0-6)
0002301 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0002302 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0002404 Aesthetics and Life
 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต
3(3-0-6)
0002505 Thai Politics in Globalization
 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
0002509 Introduction to Business Principles
 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
0002801 Sciences for Quality of Life Development
 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
0002403 Ethics of Living
 จริยธรรมกับการดำเนินชีวิต
3(3-0-6)
0002803 Applied Sciences for Living
 วิทยาศาสตร์ประยุกต์สำหรับการดำรงชีวิต
3(3-0-6)
0002802 Fundamental Sciences in Everyday Life
 วิทยาศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
0002507 Thailand Resources and Environment Management
 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
3(3-0-6)
0002503 Thai Wisdom and Social and Cultural Changes
 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
0002506 Introduction to Laws for Life
 กฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต
3(3-0-6)
0002504 Thailand in Global Society
 ประเทศไทยในสังคมโลก
3(3-0-6)
0002303 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0002806 Royal New Theory of Agriculture
 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
3(3-0-6)
0002804 Life and the Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
0002405 Music for Life
 ดนตรีสำหรับชีวิต
3(3-0-6)
0002808 Appropriate Technology for Life in Locality
 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในท้องถิ่น
3(3-0-6)
0002807 Fundamental Industrial Technology
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน
3(2-2-5)
0002805 Agriculture in Daily Life
 เกษตรในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
0002602 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
0002508 Economics in Daily Life
 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    92 หน่วยกิต
 2.1 วิชาแกน    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3532201  
 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
1553701  
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(2-2-5)
3581201 Computer Programming for Business Documentation
 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารธุรกิจ
3(2-2-5)
2552605  
 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
4113107  
 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
3511101 Human Resource Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3521101 Principles of Accounting
 การบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
3541101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3591102 Economics Principles
 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
3562202 Principles of Entrepreneurship
 หลักการประกอบการธุรกิจ
3(2-2-5)
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน    54 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาบังคับ    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3561102  
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
3562203  
 การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
3563601 Dummy Company
 ธุรกิจจำลอง
3(2-2-5)
3563501  Management Information System
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
3564902 Management Seminar
 สัมมนาทางการจัดการ
3(2-2-5)
3562205 Managerial Accounting
  การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
3561101  
 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3562201 Office Automation Management
 การจัดการสำนักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
3563301 Production and Logistic System Management
 การจัดการผลิตและระบบโลจิสติกส์
3(2-2-5)
3564901 Business Research
 การวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
3563502 Intelligent Organization Management
 การจัดการองค์กรอัจฉริยะ
3(2-2-5)
3563402 Planning and Project Management
 การวางแผนและบริหารโครงการ
3(3-0-6)
3563103 Management English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
3563401 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3562102 Psychology and Leadership of Business
 จิตวิทยาและภาวะผู้นำทางธุรกิจ
3(3-0-6)
3563303 Quality Management and Productivity
 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
3(3-0-6)
3563602 Personality Development in Management
 การพัฒนาบุคลิกภาพทางการจัดการ
3(2-2-5)
3562207 Franchise Management
 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
3562206 International Business Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3563403 Risk and Insurance Management
 การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย
3(3-0-6)
3563504 Innovation Management of Commerce
 การจัดการนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
3(2-2-5)
3563404 Analysis and Evaluation of Business
 การวิเคราะห์และการประเมินทางธุรกิจ
3(2-2-5)
3563503 Management for Innovation Change in Organization
 การจัดการนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
3(3-0-6)
3562204 Small and Medium Entrepreneurship Management
 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3(2-2-5)
3563503  
 การจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
 2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3564804  
 สหกิจศึกษา
6(0-0-450)
3564801 Preparation for Professionaj Experience in Management
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ
2(0-0-90)
3564803  
 การเตรียมสหกิจศึกษา
2(0-0-90)
3564802 Field Experiencel in Management
 การฝึกประสบกสรณ์วิชาชีพทางการจัดการ
6(0-0-450)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet