ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 สาขาวิชา : 

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001101 Thai for Communication and Information Retrieval
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
0001201 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0001202 English for Academic Purposes I
 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001402 Psychology for Living and Self – development
 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
0001401 Aesthetics and Ethics for Life
 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002502 Thai Politics and Introduction to Laws for Life
 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต
3(3-0-6)
0002501 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002601 Fundamental Sciences and Mathematics in Everyday Life
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
0002701 Computer and Information Technology for Life
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 1.5 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002405 Music for Life
 ดนตรีสำหรับชีวิต
3(3-0-6)
0002804 Life and the Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
0002806 Royal New Theory of Agriculture
 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
3(3-0-6)
0002303 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0002504 Thailand in Global Society
 ประเทศไทยในสังคมโลก
3(3-0-6)
0002506 Introduction to Laws for Life
 กฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต
3(3-0-6)
0002503 Thai Wisdom and Social and Cultural Changes
 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
0002507 Thailand Resources and Environment Management
 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
3(3-0-6)
0002802 Fundamental Sciences in Everyday Life
 วิทยาศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
0002803 Applied Sciences for Living
 วิทยาศาสตร์ประยุกต์สำหรับการดำรงชีวิต
3(3-0-6)
0002403 Ethics of Living
 จริยธรรมกับการดำเนินชีวิต
3(3-0-6)
0002406 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
0002203 English for Academic Purposes II
 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3(3-0-6)
0002301 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0002302 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0002404 Aesthetics and Life
 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต
3(3-0-6)
0002505 Thai Politics in Globalization
 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
0002502 Thai Politics and Introductionto Laws for Life
 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต
3(3-0-6)
0002509 Introduction to Business Principles
 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
0002801 Sciences for Quality of Life Development
 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
0002808 Appropriate Technology for Life in Locality
 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในท้องถิ่น
3(3-0-6)
0002807 Fundamental Industrial Technology
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน
3(2-2-5)
0002602 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
0002508 Economics in Daily Life
 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
0002805 Agriculture in Daily Life
 เกษตรในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    94 หน่วยกิต
 2.1 วิชาแกน    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5003103 Agricultural Genetics
 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร
3(3-0-6)
4091108 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
5002102 Basic Biochemistry in Agriculture
 ชีวเคมีพื้นฐานทางการเกษตร
3(3-0-6)
4011107 Fundamental Physics
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(3-0-6)
5002101 Agricultural Microbiology
 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
3(2-2-5)
4031107 Fundamental Biology
 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-2-5)
5003104 Agricultural Statistics
 หลักสถิติทางการเกษตร
3(2-2-5)
4021101 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3(2-2-5)
4022106  
 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(2-2-5)
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน    59 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาบังคับ    35 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5023901  
 สัมมนาทางสัตวศาสตร์
3(2-2-5)
5022403  
 โภชนศาสตร์สัตว์
3(3-0-6)
5024904  
 โครงงานสหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์ 1
1(0-3-0)
5024902  
 วิจัยทางสัตวศาสตร์ 1
1(0-3-0)
5023501  
 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(3-0-5)
5023104  
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสัตว์
2(2-2-5)
5022402  
 พืชอาหารสัตว์และการจัดการ
3(2-2-5)
5024903  
 วิจัยทางสัตวศาสตร์ 2
2(0-6-0)
5024905  
 โครงงานสหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์
2(0-6-0)
5021101  
 หลักการเลี้ยงสัตว์
3(2-2-5)
5021401  
 อาหารและการให้อาหารสัตว์
3(2-2-5)
5022701  
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
3(2-2-5)
5021102  
 ภาษาอังกฤษสำหรับสัตวศาสตร์
3(2-2-5)
5022702  
 การสุขาภิบาลและโรคสัตว์
3(2-2-5)
5023103  
 การวางแผนการทดลองและสถิติทางสัตวศาสตร์
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเลือก    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5022704  
 ศัลยศาสตร์เบื้องต้นในสัตว์
3(2-2-5)
5023202  
 การผลิตกระบือ
3(2-2-5)
5022503  
 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์เลี้ยง
3(3-0-6)
5023406  
 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
3(3-0-6)
5023405  
 โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง
3(3-0-6)
5022303  
 การเลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง
3(2-2-5)
5024603  
 ธุรกิจปศุสัตว์
3(2-2-5)
5021109  
 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
3(2-2-5)
5023201  
 การผลิตโคเนื้อ
3(2-2-5)
5022703  
 ยาและการใช้ยาในสัตว์
3(2-2-5)
5023105  
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์
3(2-2-5)
5022301  
 การผลิตกระต่าย
3(2-2-5)
5021107  
 พฤติกรรมของสัตว์
3(2-2-5)
5023601  
 การผลิตสัตว์อินทรีย์ในระบบการเกษตรแบบผสมผสาน
3(2-2-5)
5023404  
 การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์
3(2-2-5)
5023602  
 การจัดการของเสียในฟาร์ม
3(3-0-6)
5023106  
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ำนม
3(2-2-5)
5023204  
 การผลิตสัตว์ปีก
3(2-2-5)
5022502  
 การผสมเทียมสัตว์เลี้ยง
3(2-2-5)
5021108 Biotechnology for Animal Production
 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์
3(2-2-5)
5022206  
 การผลิตแพะและแกะ
3(2-2-5)
5023205  
 การผลิตสุกร
3(2-2-5)
5023203  
 การผลิตโคนม
3(2-2-5)
5022302  
 การเลี้ยงสุนัข
3(2-2-5)
5023504  
 การประกวดและตัดสินสัตว์
3(2-2-5)
 2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5024802  
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์
6(0-0-450)
5024804  
 สหกิจศึกษา
6(0-0-450)
5024803  
 การเตรียมสหกิจศึกษา
2(0-0-90)
5024801  
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์
2(0-0-90)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet