เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เมาส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
   01  ศูนย์อินเทอร์เน็ตเก่า
   010  สำนักวิทยบริการ
   011  อาคาร Computer และ IT
   012  หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
   014  อาคาร Fitness ใหม่
   015  อาคารวิทยาศาสตร์การอาหาร
   02  อาคารชั่วคราว
   03  อาคารอุตสาหกรรม
   04  อาคารพลศึกษา
   05  ศูนย์อินเทอร์เน็ต
   07  อาคารศิลปะ
   09  ห้องประชุม
   1  อาคาร 1
   10  อาคาร 10
   11  อาคาร 11
   12  อาคาร 12
   13  อาคาร 13
   14  อาคาร 14
   15  อาคาร 15
   16  อาคาร 16
   17  อาคารนวัตปัญญา
   18  อาคาร 18
   19  อาคารสิริวิชญากร (คณะครุศาสตร์)
   2  อาคาร 2
   20  อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
   21  อาคาร BRU
   22  อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   23  อาคาร BRU Complex
   4อาคาร 4
   5  อาคาร 5
   6  อาคาร 6
   7  อาคาร 7
   8อาคาร 8
   9  อาคาร 9
   BRUศูนย์ปะคำ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet