เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศูนย์อินเทอร์เน็ตเก่า
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จ. 2063411
Sec. 01
L21
     2561202
Sec. 01
L21
      
 2061311
Sec. 01
L21
 2061281
Sec. 02
L21
  3522103
Sec. 01
L21
     
   3003105
Sec. 01
L21
  4123410
Sec. 01
L21
      
   3573705
Sec. 01
L21
  1553205
Sec. 01
L21
     
    1002401
Sec. 04
L31
  1564901
Sec. 01
L21
     
    5513701
Sec. 01
L21
  2063414
Sec. 01
L21
      
    5013302
Sec. 01
L21
  1551104
Sec. 01
L21
     
       3001601
Sec. 01
L21
     
       5583706
Sec. 01
L21
 4091604
Sec. 01
L21
   
          3532105
Sec. 01
L21
   
          2063705
Sec. 01
L21
   
           3004901
Sec. 01
L21
  
           5513505
Sec. 01
L21
  
           4132401
Sec. 01
L21
  
           4132102
Sec. 01
L21
  
           3572701
Sec. 01
L21
  
           3542501
Sec. 01
L21
  
           2563404
Sec. 01
L21
  
           4024718
Sec. 03
L21
  
           4133218
Sec. 01
L21
  
           2011201
Sec. 01
L21
  
           1192202
Sec. 01
L31
  
           1123204
Sec. 03
L31
  
           1113705
Sec. 03
L31
  
           1113636
Sec. 02
L31
  
           1113646
Sec. 02
L31
  
อ. 5013901
Sec. 01
L21
     2063245
Sec. 01
L21
     
 5553307
Sec. 01
L21
   5013701
Sec. 02
L21
      
  2062261
Sec. 01
L21
     5553203
Sec. 01
L21
     
   2061251
Sec. 01
L21
  5514902
Sec. 01
L21
     
   4024718
Sec. 02
L21
  5544902
Sec. 01
L21
    
   4123202
Sec. 01
L21
     1091315
Sec. 01
L31
   
   1553711
Sec. 01
L21
      3573706
Sec. 01
L21
  
    5562602
Sec. 01
L21
      4133301
Sec. 01
L21
  
    2011301
Sec. 01
L21
      5513506
Sec. 01
L21
  
           1112644
Sec. 01
L31
  
           3001402
Sec. 01
L21
  
           2563606
Sec. 01
L21
  
           1551401
Sec. 01
L21
  
           1551102
Sec. 01
L21
  
           4124902
Sec. 01
L21
  
           2562301
Sec. 01
L21
  
           2031102
Sec. 04
L21
  
           1121104
Sec. 04
L21
  
           2063410
Sec. 01
L21
  
พ. 3531104
Sec. 01
L21
      1561201
Sec. 01
L21
    
 5554908
Sec. 01
L21
   1104902
Sec. 01
L31
    
 2562207
Sec. 01
L21
 3583104
Sec. 01
L21
   4011101
Sec. 01
L31
     
 4124901
Sec. 01
L21
 1553709
Sec. 01
L21
   2063225
Sec. 01
L21
    
    3531103
Sec. 06
L21
   1114657
Sec. 01
L31
    
        1554801
Sec. 01
L21
    
        1113366
Sec. 02
L31
    
        1112634
Sec. 02
L31
    
        5013106
Sec. 01
L21
     
        1111621
Sec. 01
L31
    
        5554908
Sec. 01
L21
  2561301
Sec. 01
L21
  
           2562303
Sec. 01
L21
   
           3002102
Sec. 01
L21
  
           4091108
Sec. 01
L21
  
            1111662
Sec. 01
L31
 
พฤ. 2564506
Sec. 01
L21
     5583504
Sec. 01
L21
  3002501
Sec. 01
L21
  
  2023305
Sec. 01
L21
  4033305
Sec. 01
L21
 3001203
Sec. 01
L21
  
   2061241
Sec. 01
L21
  4124903
Sec. 01
L21
 2564408
Sec. 01
L21
  
   3003507
Sec. 01
L21
  5513513
Sec. 01
L21
  2563401
Sec. 01
L21
  
   1163203
Sec. 01
L31
  5013212
Sec. 01
L21
 2562208
Sec. 01
L21
   
   5021101
Sec. 01
L21
  3533305
Sec. 01
L21
  2562209
Sec. 03
L21
   
   3583103
Sec. 01
L21
      3562206
Sec. 03
L21
  
   4032106
Sec. 01
L21
      3564902
Sec. 01
L21
  
   4134203
Sec. 01
L21
      3593701
Sec. 01
L21
  
   4124904
Sec. 01
L21
      1123403
Sec. 03
L31
  
   5014225
Sec. 01
L21
      5013216
Sec. 02
L21
  
    5583503
Sec. 01
L21
      1113616
Sec. 02
L31
  
    5513405
Sec. 01
L21
      1121104
Sec. 03
L31
  
ศ. 1563104
Sec. 01
L21
        3544203
Sec. 01
L21
   
 4122406
Sec. 01
L21
        1551202
Sec. 01
L21
  
 1004101
Sec. 01
L31
        2064807
Sec. 02
L21
  
 2561203
Sec. 03
L21
        5583506
Sec. 02
L21
   
   3512503
Sec. 02
L21
     0001201
Sec. 49
L21
   
   5012207
Sec. 02
L21
     1142202
Sec. 03
L21
   
   1142301
Sec. 03
L31
     1163307
Sec. 02
L31
  
   3044401
Sec. 01
L21
     1004101
Sec. 01
L31
   
   4033608
Sec. 01
L21
     4031102
Sec. 03
L31
   
          2061241
Sec. 01
L21
  
          1112623
Sec. 01
L31
  
          1553716
Sec. 01
L21
   
          1113356
Sec. 02
L31
  
          5031202
Sec. 02
L21
  
          5513901
Sec. 01
L21
  
          5524315
Sec. 02
L21
  
           4133908
Sec. 01
L21
  
           4113603
Sec. 01
L21
  
           2563402
Sec. 01
L21
  
            3523205
Sec. 03
L21
  
            2562302
Sec. 01
L21
  
ส.  2553106
Sec. 01
L23
     5023106
Sec. 01
L23
  3532201
Sec. 01
L23
   
  5023106
Sec. 01
L23
      2553106
Sec. 01
L23
 0002601
Sec. 01
L23
 2554207
Sec. 01
L23
   
  2532203
Sec. 01
L23
      2532401
Sec. 01
L23
 3593104
Sec. 01
L23
  0002501
Sec. 01
L23
   
  0002203
Sec. 01
L23
      3562201
Sec. 01
L23
   2553105
Sec. 01
L23
  
  5024503
Sec. 01
L23
        2552201
Sec. 01
L23
 
   2553304
Sec. 01
L23
         2532401
Sec. 01
L23
 
อา.  2553305
Sec. 01
L23
    2533304
Sec. 01
L23
 3521101
Sec. 01
L23
 2552501
Sec. 01
L23
   
  2533304
Sec. 01
L23
        2533408
Sec. 01
L23
   
  0002203
Sec. 01
L23
        3592102
Sec. 01
L23
   
  3523603
Sec. 01
L23
      2531102
Sec. 01
L23
   
   2533209
Sec. 01
L23
       2554902
Sec. 01
L23
  
           3582107
Sec. 01
L23
  
           2554801
Sec. 03
L23
  
           2553509
Sec. 01
L23
   
           5024603
Sec. 01
L23
  
            2532203
Sec. 01
L23
 
 
1
 
              
 
2
 
              
 
3
 
              


ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, Section ระดับการศึกษา
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = อนุปริญญา ภาคพิเศษ
L13 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L31 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.
L41 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคพิเศษ
L43 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคกศ.บป.
L44 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู
L51 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคปกติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L62 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L71 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L72 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L81 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L82 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
***** ติดต่อขอจองใช้ห้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน *****
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet