เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศูนย์อินเทอร์เน็ตเก่า
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จ. 1111622
Sec. 01
L31
    4032401
Sec. 01
L21
     
 2062103
Sec. 02
L21
     4092402
Sec. 01
L21
     
 1044201
Sec. 01
L31
    1004101
Sec. 01
L31
   
 5513204
Sec. 01
L21
     4033608
Sec. 01
L21
 3533308
Sec. 01
L21
  
 4093409
Sec. 01
L21
     3543205
Sec. 01
L11
  2534503
Sec. 01
L21
  
 2533408
Sec. 01
L21
     2532104
Sec. 01
L21
 5513517
Sec. 01
L21
  
 4092404
Sec. 01
L21
     1562304
Sec. 01
L21
 3572701
Sec. 01
L21
  
  3002404
Sec. 01
L21
   3581102
Sec. 01
L21
 3571202
Sec. 01
L21
  
   5033206
Sec. 01
L21
  5542602
Sec. 01
L21
 1552204
Sec. 01
L21
  
   4023901
Sec. 01
L21
  3522104
Sec. 01
L21
  1551101
Sec. 01
L21
  
   5023201
Sec. 01
L21
  1113801
Sec. 01
L31
 5561601
Sec. 01
L21
  
   3574602
Sec. 02
L21
  5033207
Sec. 01
L21
 1094611
Sec. 02
L31
  
   2021203
Sec. 01
L21
  4133302
Sec. 01
L21
 2553106
Sec. 01
L21
  
    2063105
Sec. 02
L21
  5573101
Sec. 01
L21
 2062243
Sec. 02
L21
  
    4111102
Sec. 01
L21
  5022702
Sec. 01
L21
 1113645
Sec. 02
L31
  
    1554615
Sec. 01
L21
      1113635
Sec. 02
L31
  
           1113365
Sec. 02
L31
  
           1553404
Sec. 01
L21
  
           3523203
Sec. 01
L21
  
           2024904
Sec. 01
L21
  
           3563501
Sec. 01
L21
  
           3523202
Sec. 01
L21
  
            2564705
Sec. 01
L21
  
            2562209
Sec. 01
L21
  
            1111201
Sec. 01
L31
  
อ. 1552105
Sec. 01
L21
     5551403
Sec. 01
L21
  1112643
Sec. 02
L31
  
  4082601
Sec. 01
L21
    1023201
Sec. 01
L31
 1091315
Sec. 03
L31
  
   1561201
Sec. 01
L21
  5023502
Sec. 15
L11
 4032601
Sec. 01
L21
  
   5513507
Sec. 02
L21
  4134204
Sec. 01
L21
 2532202
Sec. 02
L21
  
       3572207
Sec. 01
L21
 1112703
Sec. 01
L31
   
       3562401
Sec. 01
L21
  2532502
Sec. 01
L21
  
       2532401
Sec. 01
L21
 3521101
Sec. 01
L21
  
       2023105
Sec. 01
L21
 3522301
Sec. 01
L21
  
       2011701
Sec. 01
L21
 3543105
Sec. 01
L21
  
           2024904
Sec. 01
L21
  
           3563302
Sec. 01
L21
  
           0001202
Sec. 20
L31
  
           1551301
Sec. 01
L21
  
           4011302
Sec. 01
L21
  
           4091108
Sec. 02
L21
  
           4033111
Sec. 01
L21
  
           4061103
Sec. 01
L21
  
            2562301
Sec. 03
L21
  
พ. 3544203
Sec. 01
L21
        4091109
Sec. 01
L21
  
 1563104
Sec. 01
L21
        1111502
Sec. 01
L31
  
 2063264
Sec. 01
L21
 4033305
Sec. 01
L21
      1111661
Sec. 01
L31
  
   5563701
Sec. 01
L21
      4073305
Sec. 01
L21
  
   1564409
Sec. 02
L21
      4033107
Sec. 01
L21
  
    3592102
Sec. 01
L21
      3592103
Sec. 01
L21
  
    5543211
Sec. 01
L21
      3572702
Sec. 01
L21
  
    4081303
Sec. 01
L21
      2531102
Sec. 01
L21
  
           1561103
Sec. 01
L21
  
           1551201
Sec. 01
L21
  
           1541202
Sec. 01
L21
  
           5583708
Sec. 02
L21
  
           2012207
Sec. 01
L21
  
           4113105
Sec. 01
L11
  
           1113656
Sec. 01
L31
  
พฤ. 2061203
Sec. 01
L21
      5573702
Sec. 01
L21
 0002203
Sec. 01
L21
  
 1553106
Sec. 01
L21
     1142202
Sec. 01
L31
  2552605
Sec. 03
L21
  
   5542206
Sec. 01
L21
  5033110
Sec. 01
L21
 2031102
Sec. 01
L21
  
   2542309
Sec. 01
L21
  4091401
Sec. 01
L21
 1104901
Sec. 01
L31
  
   1142602
Sec. 03
L31
  2532203
Sec. 01
L21
 2061701
Sec. 01
L21
  
   4033610
Sec. 02
L21
      2562303
Sec. 01
L21
   
   4024719
Sec. 02
L21
      5574901
Sec. 01
L21
  
    1553609
Sec. 01
L21
      3564902
Sec. 03
L21
  
    3532201
Sec. 01
L21
      1101701
Sec. 01
L31
  
    1551301
Sec. 02
L21
         
    1093503
Sec. 01
L31
         
ศ. 2533209
Sec. 01
L21
     1561101
Sec. 01
L21
 4072701
Sec. 01
L21
  
   5574101
Sec. 01
L21
  1552501
Sec. 01
L21
 1541203
Sec. 01
L21
  
   5573302
Sec. 01
L21
  2532501
Sec. 01
L21
 4134206
Sec. 01
L21
  
    4124901
Sec. 01
L21
   5562606
Sec. 01
L21
 4033606
Sec. 01
L21
  
    3521101
Sec. 02
L21
  4121403
Sec. 01
L21
  3563105
Sec. 01
L21
  
    2063414
Sec. 01
L21
      4072104
Sec. 01
L21
  
    1541501
Sec. 01
L21
      3574608
Sec. 02
L21
  
           3572503
Sec. 01
L21
  
           2533801
Sec. 03
L21
  
             1091310
Sec. 04
L31
 
ส.  5012205
Sec. 01
L23
   3563302
Sec. 01
L23
    
   2552603
Sec. 01
L23
   5563701
Sec. 01
L23
 2551501
Sec. 01
L23
   
   0001202
Sec. 01
L23
   0002502
Sec. 01
L23
 3543205
Sec. 01
L23
   
           5014902
Sec. 01
L23
  
           0002701
Sec. 01
L23
  
           0002501
Sec. 01
L23
   
           3523104
Sec. 01
L23
  
           2551101
Sec. 01
L23
   
           0002601
Sec. 01
L23
  
           0002502
Sec. 01
L23
   
           3583309
Sec. 01
L23
  
            0001401
Sec. 01
L23
 
อา.  2553202
Sec. 01
L23
     4134901
Sec. 01
L23
    
  0001401
Sec. 01
L23
     2554801
Sec. 01
L23
     
  0002203
Sec. 01
L23
     3562202
Sec. 01
L23
      
  2553105
Sec. 01
L23
     3543105
Sec. 01
L23
      
   3543202
Sec. 01
L23
   3544801
Sec. 01
L23
     
   3583402
Sec. 01
L23
     2553307
Sec. 01
L23
   
    2553508
Sec. 01
L23
     0001201
Sec. 01
L23
   
    2553304
Sec. 01
L23
     2551302
Sec. 01
L23
   
          2552303
Sec. 01
L23
   
          3523105
Sec. 01
L23
   
           5023204
Sec. 01
L23
  
           2554901
Sec. 01
L23
  
           5014801
Sec. 01
L23
  
           2554607
Sec. 01
L23
  
           3584801
Sec. 01
L23
  
 
1
 
              
 
2
 
              
 
3
 
              

รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
3 พ.ย. 256313:00-15:00สอบปลายภาค
0001202 : English for Academic Purposes I กลุ่ม 20

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, Section ระดับการศึกษา
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = อนุปริญญา ภาคพิเศษ
L13 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L31 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.
L41 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคพิเศษ
L43 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคกศ.บป.
L44 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู
L51 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคปกติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L62 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L71 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L72 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L81 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L82 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
***** ติดต่อขอจองใช้ห้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน *****
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet