เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 10
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
 
                                    

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
1:00-2:002:00-3:00
จ.    1014  0001201, 5

    1023  0001201, 4

    1024  0001201, 23

    1032  0001201, 1

    1033  0001201, 21

อ.    1023  0001103, 4

    1024  0001103, 27

    1032 1031701, 1

 0001103, 1

    1033 1031701, 2

 0001103, 25

    1034 1123602, 1

 
พ.    1014 1191103, 1

 
    1023 1071602, 1

 1154106, 2

    1024 1071602, 2

 
    1032  1031402, 1

    1033  1031402, 2

    1034  1124207, 1

พฤ.    1014 1001101, 5

 
    1023 1001101, 4

 1071702, 1

    1024 1001101, 11

 1071702, 2

    1032 1001101, 1

 
    1033 1001101, 9

 
    1034 1124405, 1

 1124903, 1

ศ.    1014 1191106, 1

 1051101, 5

    1023 1114207, 1

 1051101, 4

 4114302, 1

 
    1024 1111104, 1

 1051101, 17

    1032 1031302, 1

 1051101, 1

    1033 1031302, 2

 1051101, 15

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, Section ระดับการศึกษา
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = อนุปริญญา ภาคพิเศษ
L13 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L31 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.
L41 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคพิเศษ
L43 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคกศ.บป.
L44 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู
L51 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคปกติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L62 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L71 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L72 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L81 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L82 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet