เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 15
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
 
                                    

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
1:00-2:002:00-3:00
จ.    150503/1 0001101, 3

 0001401, 3

    151002  0001201, 25

    151004  2561501, 1

    151005  2531202, 1

    151006 0001101, 3

 0001401, 1

    151007 0001101, 2

 0001401, 7

    151101  0001201, 35

    151102  0001201, 29

    151105/1  1123306, 1

  1123306, 2

    151105/2  2561501, 2

    151106  0001201, 34

    151107  3573902, 1

    151201 4073110, 1

 
    151203 4073110, 3

 
    151204  0001201, 33

    151206 4143702, 1

 
 4033706, 1

 
 4113307, 1

 
    151207 4073110, 2

 
อ.    150503/1  3501311, 1

    151003 4083501, 3

 4082308, 3

 
    151004 0001302, 3

 0001103, 16

    151005 0001302, 4

 0001103, 4

    151006 0001105, 1

 0001103, 17

    151007  3501231, 1

  3591201, 1

    151102  1032601, 1

    151103 4083501, 1

 4082308, 1

 
    151105/1 1123304, 2

 
 1123304, 3

 
    151105/2 0001302, 4

 0001103, 28

    151107  3573204, 1

    151201 4073111, 1

 
    151203 4073111, 3

 4133205, 2

    151204 4133204, 2

 1032601, 2

    151205/1 3583902, 1

 3521101, 1

    151206 4083501, 2

 4082308, 2

 
    151207 4073111, 2

 4143708, 1

  4113303, 1

  4033111, 1

พ.    150503/1 0001202, 3

 3501312, 1

    151002 0001301, 9

 1032101, 1

    151003 4083107, 3

 4083403, 3

 
    151004 2561202, 1

 
    151005 2531203, 1

 5542507, 1

  5512503, 1

    151006 0001202, 3

 2042111, 2

    151007 0001202, 2

 3591101, 1

  3501004, 2

    151101 0001301, 19

 1032101, 10

    151102 0001301, 13

 
    151103 4083107, 1

 4083403, 1

 
    151105/1  1013201, 12

  1013201, 6

    151105/2 2561202, 2

 
    151106 0001301, 18

 1032101, 9

    151107 3573706, 1

 
    151201  4073502, 1

    151203  4073502, 3

    151204 0001301, 17

 
    151205/1 0001202, 10

 3583302, 1

    151206 4083107, 2

 4083403, 2

 
    151207 4113304, 1

 4073502, 2

 4143101, 1

 
 4033605, 1

 
พฤ.    150503/1 3501005, 3

 
    151002  1142202, 1

    151003  4083503, 3

 
    151004  2561401, 1

 
    151005  2531204, 1

    151006  3511101, 1

    151007 3592103, 1

 
 3501005, 2

 
    151102 1154902, 1

 1002102, 4

    151103  4083503, 1

 
    151105/1  1123303, 2

  1123303, 1

    151105/2  2561401, 2

 
    151106  1142202, 2

    151107 3573306, 1

 3573405, 1

    151201 4073112, 1

 4073903, 1

 
    151203 4073112, 3

 4073903, 3

 
    151204  1002102, 8

    151205/1 2552605, 1

 
    151206  4083503, 2

 
    151207 4073112, 2

 4073903, 2

 
ศ.    150503/1  3501006, 3

    151002 1022101, 2

 
    151003  4083901, 3

 
    151004 2561203, 1

 
    151005 2531301, 1

 
    151006 3592901, 1

 
    151007 5572401, 1

 3501006, 2

  3593105, 1

    151101 1022101, 18

 1072501, 2

    151102 1022101, 9

 
    151103 5563705, 1

 4083901, 1

 
    151105/1 1043201, 6

 
 1043201, 12

 
    151105/2 2561203, 2

 
    151106 1022101, 17

 
    151107 4132103, 1

 
    151203 4073504, 3

 
    151204 1022101, 16

 
    151205/1 1022101, 3

 3583309, 1

 1022101, 2

 
    151206 4113306, 1

 4083901, 2

 
 4143703, 1

 
 4033604, 1

 
    151207 4073504, 2

 
ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, Section ระดับการศึกษา
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = อนุปริญญา ภาคพิเศษ
L13 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L31 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.
L41 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคพิเศษ
L43 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคกศ.บป.
L44 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู
L51 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคปกติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L62 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L71 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L72 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L81 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L82 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet