เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 18
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
 
                                                

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
1:00-2:002:00-3:003:00-4:00
จ.    1831 0001101, 14

 3523709, 1

 
    1832  3523709, 2

 
    1833  3523709, 3

 
    1834 4113107, 1

  
    1854 4142204, 1

  
 4092601, 1

  
 4022203, 1

  
    1862 0002203, 1

 0001401, 1

 
    1863 1193802, 1

  
 1193802, 2

  
    1864 4133208, 1

  
    1865  0001401, 2

 
    1866 4112203, 1

  
 4032301, 1

  
    1873  3002603, 1

 
    1874  3002405, 1

 
อ.    1831 3523901, 1

 0001103, 54

 
    1832 3523901, 2

 0001103, 5

 
    1833 3523901, 3

  
    1834  0001103, 48

 
    1851  0001103, 65

 
    1852  5523402, 1

 
  5513516, 1

 
    1853 5523511, 1

  
 5573304, 1

  
    1854  4113105, 1

 
    1861 5563302, 1

 5563706, 1

 
    1862  0001103, 52

 
    1863 1191702, 3

  
 1191702, 2

  
    1864 4133204, 1

 4133205, 1

 
    1865  0001103, 51

 
    1866  0001103, 49

 
    1873  0001103, 66

 
    1874 4023503, 1

  
 4063202, 1

  
พ.    1831 0001202, 7

 3523307, 1

 
    1832  3523307, 2

 
    1833  3523307, 3

 
    1834  1553701, 1

 
    1851 0001301, 1

 1553701, 2

 
    1853 5573504, 1

 5573505, 1

 
    1854 4123211, 1

  
    1861 5563501, 1

 5563406, 1

  
  5563406, 2

  
    1862 3593316, 1

 3593505, 1

 
    1863 4021003, 2

 1013201, 15

 
 4021003, 1

 1013201, 5

 
    1864 4133209, 1

 4133214, 1

 
    1865 3593316, 2

 3593505, 2

 
    1866 0001301, 4

 3002104, 1

 
    1874 3003204, 1

 3003508, 1

 
พฤ.    1831 3523105, 1

  
    1832 3523105, 2

  
    1833 3523105, 3

 4022303, 1

 
  4142501, 1

 
  4092206, 1

 
    1852 1014301, 1

 5513304, 1

 
  5501105, 1

 
    1853 5573404, 1

 5573604, 1

 
    1854  4123304, 1

 
    1861 5563610, 1

 5563607, 1

 
    1862 2564611, 2

  
    1863 1193602, 1

  
 1193602, 2

  
    1864 4133215, 1

 4133307, 1

 
    1865 2564611, 3

  
    1866 3562202, 1

 3562204, 1

 
    1873 3562202, 2

 3562204, 2

 
    1874 4063208, 1

  
 4023703, 1

  
ศ.    1831 3523404, 1

  
    1832 3523404, 2

 4112401, 1

 
  4032602, 1

 
    1833 3523404, 3

 4022401, 1

 
  4142603, 1

 
  4092302, 1

 
    1834 3543106, 1

  
    1851 3543106, 2

  
    1852 5523901, 1

 5513203, 1

  
 5513513, 1

  
    1853 5573306, 1

  
    1854 4063209, 1

 4123305, 1

 
 4023705, 1

  
    1862  3593903, 1

 
    1863 1043201, 15

 1193901, 1

 
 1043201, 5

 1193901, 2

 
    1864 4133406, 1

 4134211, 1

 
    1865  3593903, 2

 
    1866 3562205, 1

 3562206, 1

 
    1873 3562205, 2

 3562206, 2

 
ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, Section ระดับการศึกษา
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = อนุปริญญา ภาคพิเศษ
L13 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L31 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.
L41 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคพิเศษ
L43 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคกศ.บป.
L44 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู
L51 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคปกติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L62 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L71 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L72 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L81 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L82 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet