เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารสิริวิชญากร (คณะครุศาสตร์)
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
 
                                    

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
1:00-2:002:00-3:00
จ.    1933  0001201, 11

    1934  0001201, 14

    1935  0001201, 7

    1943 0001101, 16

 
    1944 0001101, 1

 
    1945 0001101, 4

 1143604, 1

    1946 0001101, 25

 
    1948  0001201, 31

    1949 0001101, 20

 
    1954 0001101, 22

 
    1958  0001201, 30

    1959  0001201, 8

    1965  0001201, 6

อ.    1933  0001103, 11

    1934  0001103, 18

    1935  0001103, 7

    1943  1182103, 1

    1944  3521704, 1

    1945  3521704, 2

    1946  1182103, 2

    1947  3543502, 1

    1948 4133204, 3

 4133205, 3

    1949  0001103, 36

    1956 0001302, 3

 0001103, 3

    1957 0001302, 6

 0001103, 7

    1958  1152104, 2

    1959  0001103, 8

    1965  0001103, 6

    1968 0001302, 2

 0001103, 2

    1969 0001302, 5

 0001103, 6

พ.    1933 1131102, 1

 1131202, 1

    1934 1131102, 2

 1131202, 2

    1935 1181102, 1

 1181202, 1

    1943 0001202, 9

 
    1944 0001202, 1

 1154106, 1

    1945 0001202, 4

 
    1946 0001202, 18

 
    1947 0001301, 12

 1032101, 5

    1948 0001301, 15

 1032101, 7

    1949 0001202, 13

 
    1954 0001202, 15

 1032101, 6

    1956 0001301, 2

 
    1957 0001301, 3

 
    1958 0001301, 14

 
    1959 1111701, 1

 1111702, 2

 
 1111701, 2

 1111702, 1

 
    1965 1121105, 2

 
 1121105, 1

 
พฤ.    1933 1011101, 3

 
    1934 1011101, 4

 
    1935 1011101, 1

 
    1943  1002102, 1

    1944  3521703, 1

    1945  3521703, 2

    1946  1002102, 5

    1947 1162303, 1

 1162304, 1

    1948 1162303, 2

 1162304, 2

    1954 2061601, 1

 2051104, 1

 2051501, 1

 2071102, 1

  2061102, 1

    1956  2041105, 1

    1957  2041105, 2

    1958  1002102, 7

    1959 1011101, 2

 
 1011101, 3

 
    1965 1011101, 5

 
 1011101, 1

 
    1968 2021401, 1

 2031301, 1

    1969 2021401, 2

 2031301, 2

ศ.    1933  1051101, 8

    1934  1051101, 10

    1935 4073504, 1

 1051101, 1

    1943 1022101, 1

 
    1944 3521102, 1

 3521601, 1

    1945 3521102, 2

 3521601, 2

    1946 1022101, 5

 
    1947 1022101, 8

 
    1948 1022101, 14

 
    1949 1022101, 7

 1132203, 1

    1954 1022101, 10

 1132203, 2

    1956 2041203, 1

 
    1957 2041203, 2

 
    1958 1022101, 13

 
    1959 1111502, 1

 1051101, 2

  1051101, 3

    1965 1121106, 1

 1051101, 6

 1121106, 2

 1051101, 11

    1968 2031104, 1

 
    1969 2031104, 2

 
ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, Section ระดับการศึกษา
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = อนุปริญญา ภาคพิเศษ
L13 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L31 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.
L41 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคพิเศษ
L43 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคกศ.บป.
L44 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู
L51 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคปกติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L62 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L71 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L72 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L81 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L82 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet