เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
 
                                    

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
1:00-2:002:00-3:00
จ.    20301 0001402, 5

 0001401, 10

    20302 0001101, 15

 
    20303 0001101, 21

 2033401, 3

    20306 0001402, 10

 0001201, 27

    20308 0001101, 27

 
    20401 0001101, 12

 
    20402 1144605, 2

 2013217, 1

 
    20406 0001402, 9

 
    20407 0001402, 8

 
    20408 0001402, 16

 0001201, 28

    20409 0001402, 6

 
    20507 4152110, 1

 1113802, 2

 4062105, 1

 1113802, 3

อ.    20301 0001105, 2

 1092204, 1

 
    20302  1122203, 2

  1122203, 1

    20303  1101101, 2

  1101101, 1

    20307 0001302, 8

 9552302, 1

 
    20308 0001302, 14

 0001103, 22

    20401 0001302, 12

 1092204, 2

 
    20402 2013214, 1

 
    20403  0001103, 31

    20406  0001103, 41

    20407  0001103, 40

    20408  0001103, 57

    20409  0001103, 42

    20507  0001103, 32

    20508  0001103, 58

    20509  0001103, 35

พ.    20301 5511103, 1

 
    20302 0001202, 8

 
    20303 0001202, 14

 
 0001202, 19

 
    20306 0001301, 11

 1032101, 3

  1032101, 8

    20307 0001202, 6

 9552301, 1

 
    20308 1092205, 2

 2032101, 2

    20401 1092205, 3

 2042111, 1

    20403 0001202, 12

 1092801, 1

    20404 0001202, 17

 1092801, 2

    20406 5002101, 1

 
    20409 5501102, 1

 
    20507 0001301, 5

 
    20508 1154402, 1

 
    20509 1154402, 2

 
พฤ.    20301 1001101, 7

 5501103, 1

  5501003, 1

    20302  1002102, 2

  1002102, 5

    20303  1002102, 6

  1002102, 4

    20306  1192703, 2

  1192703, 1

    20307  9552401, 1

    20308 2032201, 2

 1092605, 1

 
    20401 2042301, 1

 1092605, 2

 
    20402 2013403, 1

 2013215, 1

 
    20403 1092308, 1

 1002102, 3

    20404 1092308, 2

 1002102, 6

    20406 5002102, 1

 4033304, 1

  4143606, 1

  4133304, 1

    20407 5003103, 1

 
 5032203, 1

 
    20408 5003103, 2

 
    20409  5542303, 1

  5512401, 1

    20507  4062107, 1

  4152109, 1

    20508 3522302, 2

 3522502, 2

    20509 3522302, 1

 3522502, 1

ศ.    20301 5511102, 1

 4093307, 1

  4153206, 1

    20302 1022101, 11

 
 1022101, 5

 
    20303 1022101, 6

 
 1022101, 4

 
    20306 1022101, 15

 
 1022101, 4

 
    20307  9552111, 1

 
    20308 1552122, 2

 1094613, 1

 
    20401 2581215, 1

 1094613, 2

 
    20402 2013901, 1

 1114901, 2

    20403 1022101, 6

 
    20404 1022101, 12

 
    20406 5011302, 1

 5012108, 1

    20407 5022403, 1

 5032103, 1

 5032102, 1

 5022702, 1

    20408 5022403, 2

 5022702, 2

    20409 5542506, 1

 
 5512501, 1

 
    20507 4092202, 1

 4062108, 1

 4152403, 1

 4152111, 1

    20508  3522604, 2

    20509  3522604, 1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, Section ระดับการศึกษา
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = อนุปริญญา ภาคพิเศษ
L13 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L31 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.
L41 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคพิเศษ
L43 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคกศ.บป.
L44 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู
L51 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคปกติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L62 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L71 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L72 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L81 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L82 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet