เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร BRU
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
 
                                    

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
1:00-2:002:00-3:00
จ.    210205  2023901, 1

    210301 0001101, 6

 0001401, 5

    210302  2533206, 1

อ.    210203 5563302, 2

 5563706, 2

    210205 2023410, 1

 
    210302 2533208, 1

 
    210303  0001103, 50

พ.    210201 5553411, 1

 5553215, 1

 5543102, 1

 
    210203 5563501, 2

 
    210205 2023409, 1

 
    210301 0001202, 6

 3001103, 1

    210302 2533305, 1

 2533207, 1

พฤ.    210201 5553901, 1

 5553218, 1

    210203 5563610, 2

 5563607, 2

    210205  2023210, 1

    210301 3001201, 1

 
    210302 2533604, 1

 
    210303 3582104, 1

 3582201, 1

ศ.    210201 5553412, 1

 
    210203 5563705, 2

 
    210205 2053101, 1

 2053203, 1

 2023106, 1

 2022207, 1

    210302  2533901, 1

    210303  3582103, 1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, Section ระดับการศึกษา
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = อนุปริญญา ภาคพิเศษ
L13 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L31 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.
L41 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคพิเศษ
L43 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคกศ.บป.
L44 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู
L51 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคปกติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L62 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L71 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L72 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L81 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L82 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet