เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
 
                                    

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
1:00-2:002:00-3:00
จ.    220306 0001101, 13

 
    220307 0001101, 1

 
    220503 0001101, 3

 
    220504 0001101, 4

 
    220603 1133204, 1

 4133203, 1

    220604 1133204, 2

 4133203, 2

    220605 2563403, 2

 
 2563403, 1

 
    220702 0001101, 28

 0001201, 15

    220901 0001402, 1

 0001401, 2

    220902 1104704, 1

 1103207, 1

    220904  0001201, 24

    220905 0001402, 12

 
    220906 0001402, 17

 
    220907 0001402, 7

 
    220908 5023104, 1

 5023103, 1

    220909 4113107, 2

 1033603, 1

    221006 4023403, 1

 
 4063110, 1

 
    221007  3572603, 1

    221008  1033603, 2

    221009  3512501, 1

อ.    220306 0001302, 13

 2053304, 1

  4153305, 1

  2063703, 1

    220307 0001302, 5

 
    220503 0001302, 6

 
    220504 0001302, 7

 1184604, 2

    220603  0001103, 67

    220604  0001103, 62

    220605  2563402, 1

  2563402, 2

    220702 0001302, 15

 0001103, 19

    220901  0001103, 37

    220902  0001103, 38

    220903  0001103, 59

    220904  1152104, 1

    220905  0001103, 44

    220906  0001103, 64

    220907  0001103, 34

    220909 1033201, 1

 
    221006 1033201, 2

 
    221007 1123602, 2

 
    221008 3583902, 2

 3521101, 2

    221009  0001103, 46

พ.    220306  2532103, 1

    220503  1184802, 1

    220504  1184802, 2

    220603 0001301, 6

 1134703, 1

    220604 0001301, 23

 1134703, 2

    220605 2563603, 2

 
 2563603, 1

 
    220901 0001301, 4

 
    220902 0001301, 5

 
    220903 0001301, 20

 
    220904 0001301, 8

 
    220905 5582702, 1

 5562403, 1

  5582704, 1

    220906  5562403, 2

  5032601, 1

    220907 5501102, 1

 
    220908 5023203, 1

 5023205, 1

    220909  1013201, 4

    221006  1013201, 18

    221007  1124207, 2

    221008  3583302, 2

    221009  3512201, 1

พฤ.    220306 4153902, 1

 2532210, 1

 2063224, 1

 
 2053705, 1

 
    220307 4112204, 1

 2552603, 1

 4032401, 1

 
    220503  2552603, 2

    220504 1014301, 2

 2552603, 3

    220603 1134707, 1

 
    220604 1134707, 2

 4132202, 2

    220605  2563601, 2

 
  2563601, 1

 
    220702 2042301, 2

 4011103, 1

  4031103, 1

    220901 4122308, 1

 4122303, 1

    220903  4082203, 2

    220904 1154902, 2

 1002102, 1

    220907  5572205, 1

    220909 1033502, 1

 
    221006 1033502, 2

 4023704, 1

 
  4063304, 1

 
    221007 1124405, 2

 1124903, 2

    221008 2552605, 2

 
    221009 3511402, 1

 4132202, 1

ศ.    220306 4091402, 1

 2532304, 1

    220307 4032503, 1

 2552106, 1

 4112301, 1

 
    220503 1184304, 1

 2552106, 2

    220504 1184304, 2

 2552106, 3

    220603  1134903, 1

    220604 4132103, 2

 1134903, 2

    220605 2563605, 1

 
 2563605, 2

 
    220702 2581215, 2

 
    220901 4122403, 1

 4122404, 1

    220902 4082201, 1

 4082105, 1

 
    220903 4082201, 2

 4082105, 2

 
    220904 1022101, 1

 
    220905  5562405, 1

  5582401, 1

    220906  5562405, 2

    220908 2061701, 1

 2071203, 1

 2051503, 1

 2500103, 1

  2061212, 1

    220909 1043201, 4

 1033703, 1

    221006 1043201, 18

 1033703, 2

    221008 3003302, 1

 3583309, 2

    221009  3531102, 1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, Section ระดับการศึกษา
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = อนุปริญญา ภาคพิเศษ
L13 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L31 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.
L41 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคพิเศษ
L43 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคกศ.บป.
L44 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู
L51 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคปกติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L62 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L71 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L72 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L81 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L82 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet