เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร BRU Complex
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
 
                                    

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
1:00-2:002:00-3:00
จ.    230403 0001101, 10

 
    230405  4153113, 1

  4093304, 1

    230406  2011301, 1

    230407 0001101, 11

 
    230502  0001201, 1

    230503 4113107, 3

 
    230508  2043402, 2

    230509 3591102, 1

 
    230510  2043402, 1

อ.    230403 0001302, 10

 1112503, 2

  1112503, 1

    230404 0001302, 1

 0001103, 1

    230405 0001302, 4

 0001103, 4

    230406 0001302, 1

 0001103, 1

    230407 0001302, 11

 1184604, 1

    230408 2553105, 1

 2553106, 1

    230501 0001302, 3

 0001103, 3

    230502 0001105, 1

 0001103, 5

    230503 3563502, 1

 3563402, 1

    230504 2553105, 2

 2553106, 2

    230505 2553105, 3

 2553106, 3

    230506 4153408, 1

 1103103, 1

 2053108, 1

 1103103, 2

 2063302, 1

 
    230507  0001103, 5

    230508 1002503, 2

 2043405, 2

    230509 3513401, 1

 4000401, 1

  4031105, 1

    230510 1002503, 1

 2043405, 1

พ.    230403  2011302, 1

 
    230404 0001301, 1

 
    230405 0001301, 3

 
    230406 0001301, 1

 
    230407  2032101, 1

    230408 5513508, 1

 5523209, 1

  5513509, 1

    230501 0001301, 2

 
    230502 9551104, 1

 1032101, 4

    230504 3593318, 1

 3593205, 1

 3593502, 1

 1553705, 1

 3533401, 1

 
    230506  1013201, 4

  1013201, 7

    230508 2043406, 2

 1192501, 2

    230509 3513106, 1

 
    230510 2043406, 1

 1192501, 1

พฤ.    230403 2012209, 1

 2012207, 1

 
    230404  2551403, 1

    230405  2551403, 3

    230406 2011102, 1

 
    230407 2032201, 1

 
    230408 2553602, 1

 2553404, 1

    230501  2551403, 2

    230502 9551105, 1

 
    230503 3563504, 1

 3563601, 1

    230504 2553602, 2

 2553404, 2

    230505 2553602, 3

 2553404, 3

    230506 1103403, 1

 
 1103403, 2

 
    230507 3592103, 3

 
 3592103, 2

 
    230508 1193601, 2

 
    230509  3513208, 1

    230510 1193601, 1

 
ศ.    230404 2551103, 1

 
    230405 2551103, 3

 
    230406 1043201, 5

 
 1043201, 3

 
    230407 1552122, 1

 
    230408 2553606, 1

 
    230501 2551103, 2

 
    230502 9551106, 1

 
    230503  3572702, 1

    230504 2553606, 2

 
    230505 2553606, 3

 
    230506 1043201, 4

 1104801, 2

 1043201, 7

 1104801, 1

    230507  3592306, 1

  3592306, 2

    230508 2532202, 2

 1193503, 2

    230509 4061101, 1

 3513901, 1

 4091102, 1

 
    230510 2532202, 1

 1193503, 1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, Section ระดับการศึกษา
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = อนุปริญญา ภาคพิเศษ
L13 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L31 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.
L41 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคพิเศษ
L43 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคกศ.บป.
L44 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู
L51 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคปกติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L62 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L71 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L72 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L81 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L82 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet