เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
 
                                    

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
1:00-2:002:00-3:00
จ.    240407 0001101, 5

 
    240606 1153204, 1

 
    240607 1153204, 2

 
    240608 9553503, 1

 
    240609  1113802, 1

    240701 0001101, 6

 
    240703 0001101, 8

 2562205, 1

    240704 0001101, 29

 2562205, 2

    240705  0001201, 26

    240707 5013102, 1

 
    240805 0002203, 2

 5033104, 1

  5543522, 1

  5583201, 1

    240808  1093206, 2

 
    240809  1093206, 1

 
อ.    240407 0001302, 8

 
    240606 1153205, 1

 
    240607 1153205, 2

 
    240608 9553601, 1

 9553701, 1

 
    240609 1113505, 1

 
    240701 1133303, 1

 
    240702 1133303, 2

 
    240703 0001302, 7

 
    240704 0001302, 16

 
    240705 0001302, 5

 
    240707 5013203, 1

 
    240708 1073204, 2

 
    240709 1073204, 1

 
    240801  0001103, 53

    240802  0001103, 60

    240803  0001103, 61

    240808 1093104, 2

 
    240809 1093104, 1

 
พ.    240406 3593311, 1

 
 3532201, 1

 
    240407  2062104, 1

  2072302, 1

  2052505, 1

    240606  1013201, 1

    240607  1013201, 10

    240609 4021104, 1

 1013201, 2

 4021001, 1

 
    240701 1133403, 1

 1013201, 8

    240702 1133403, 2

 1013201, 11

    240703  2562302, 1

    240704  2562302, 2

    240705 0001301, 10

 1032101, 2

    240707  5013305, 1

    240708  1013201, 17

    240709  1013201, 3

    240801 0001301, 7

 
    240802 0001301, 21

 
    240803 0001301, 22

 
    240805  5543521, 1

  5583505, 1

  5033105, 1

    240808 1094501, 2

 1013201, 13

    240809 1094501, 1

 1013201, 7

พฤ.    240406 2564611, 1

 3532104, 1

  3592104, 1

    240407 2052601, 1

 
 2062712, 1

 
    240606 1153206, 1

 
    240607 1153206, 2

 
    240609 1113703, 1

 4091109, 1

  4000301, 1

  4011101, 1

    240701  1133502, 1

    240702  1133502, 2

    240703  2562503, 1

    240704  2562503, 2

    240707 5013701, 1

 5013401, 1

    240708 1073203, 2

 
    240709 1073203, 1

 
    240801  4072201, 1

    240802  4072201, 2

    240803  4072201, 3

    240805 5033503, 1

 5583308, 1

 5543520, 1

 5543517, 1

 5583302, 1

 5033205, 1

ศ.    240407 2022503, 1

 2052511, 1

  2062213, 1

  2072402, 1

    240606 1043201, 1

 
    240607 1043201, 10

 
    240608 3543303, 1

 3543404, 1

    240609 1043201, 2

 
    240701 1043201, 8

 
    240702 1043201, 11

 
    240703 2564808, 1

 
    240704 2052602, 1

 
 2564808, 2

 
    240705 1022101, 3

 1072501, 1

    240707 5013601, 1

 
    240708 1043201, 17

 1073205, 2

    240709 1043201, 3

 1073205, 1

    240801 4072301, 1

 4072402, 1

 
    240802 4072301, 2

 4072402, 2

 
    240803 4072301, 3

 4072402, 3

 
    240805 5033302, 1

 5033501, 1

 5583707, 1

 5583901, 1

 5543405, 1

 5543103, 1

    240808 1043201, 13

 1093205, 2

    240809 1043201, 7

 1093205, 1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, Section ระดับการศึกษา
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = อนุปริญญา ภาคพิเศษ
L13 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L31 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.
L41 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคพิเศษ
L43 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคกศ.บป.
L44 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู
L51 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคปกติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L62 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L71 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L72 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L81 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L82 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet