เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
 
                                    

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
1:00-2:002:00-3:00
จ.    250601 0001402, 4

 0001401, 9

    250602 0001402, 8

 0001401, 16

    250603 0001402, 3

 0001401, 8

    250604 0001402, 18

 0001401, 21

    250605 0001101, 4

 0001401, 4

    250606 0001101, 9

 0001401, 22

    250607 0001101, 1

 0001401, 1

    250608 0001101, 5

 0001401, 8

    250609 0001101, 8

 
    250701 0001402, 1

 0001401, 6

    250702 0001402, 10

 0001401, 19

    250703 0001402, 2

 0001401, 7

    250704 0001402, 11

 0001401, 20

    250705 0001101, 7

 
    250706 1073706, 1

 0001401, 13

    250707 1073706, 2

 0001401, 17

    250708 0001402, 6

 0001401, 11

    250709 0001402, 9

 0001401, 18

    250802 0001402, 4

 0001401, 5

    250803 0001402, 5

 0001401, 9

    250804 0001402, 3

 0001401, 4

    250805  0001401, 14

    250806 1164503, 1

 0001401, 6

    250807  2033401, 1

    250808 1144605, 1

 2033401, 2

อ.    250601  4071104, 1

    250602 1114409, 2

 4071104, 2

    250603  1034706, 1

    250604  1034706, 2

    250605 1113505, 2

 
    250606  1113203, 1

    250607 3501112, 1

 
    250608  3581102, 1

    250609  3581102, 2

    250702  1112202, 1

    250705  3571302, 1

    250706  1074709, 1

    250707  1074709, 2

    250801 0001302, 2

 0001103, 2

    250804 0001105, 1

 
    250805 0001105, 6

 
    250806 0001105, 5

 
    250807  2033701, 1

    250808  2033701, 2

    250809  2033701, 3

พ.    250601 1114705, 1

 4071105, 1

    250602 1114705, 3

 4071105, 2

    250603 1034705, 1

 4131302, 1

    250604 1034705, 2

 4131302, 2

    250605 0001202, 4

 3501004, 3

    250606 0001202, 9

 3501004, 4

    250607 0001202, 1

 3501004, 1

    250608 0001202, 5

 
    250609 0001202, 8

 
    250702 0001202, 16

 
    250703  4000303, 1

    250704 4561202, 1

 4000303, 2

 4151103, 1

 
 4111103, 1

 
    250705 0001202, 7

 1013201, 3

  1013201, 5

    250801 2021302, 1

 
    250803 1104902, 1

 1103602, 3

    250804 5551402, 1

 5551101, 1

    250805 5552408, 1

 5522501, 1

 5522105, 1

 5552208, 1

    250806 5541204, 1

 
 4141204, 1

 
    250807 1114705, 2

 
    250808 1144802, 1

 
    250809 1144802, 2

 
พฤ.    250601 4071103, 1

 
    250602 4071103, 2

 1114706, 2

 
    250603 4131202, 1

 1034802, 1

    250604 4131202, 2

 1034802, 2

    250605 3501005, 4

 
    250606 3501005, 5

 
    250607 3501005, 1

 
    250701 4000102, 1

 4121201, 1

    250702 4000102, 2

 4121201, 2

    250703 4081203, 1

 4081301, 1

    250704 4081203, 2

 4081301, 2

    250705 1113703, 2

 
 1113703, 3

 
    250706 1074708, 1

 5001201, 1

    250707 1074708, 2

 5001201, 3

    250708  5501003, 2

  5501103, 2

    250709  5501003, 4

    250801  2021204, 1

    250802  5571201, 1

  5501103, 3

  5501003, 3

    250803  5571201, 2

    250804  5551301, 1

    250805  5001201, 2

    250806  4141202, 1

  5541302, 1

    250807 2033201, 1

 
    250808 2033201, 2

 1144103, 1

    250809 2033201, 3

 1144103, 2

ศ.    250601 1114804, 1

 1114901, 1

    250602 1114804, 2

 1114901, 3

    250603  1034803, 1

    250604  1034803, 2

    250605 3501421, 1

 3501006, 4

    250606 3501421, 2

 3501006, 5

    250607  3501006, 1

    250608 3581005, 1

 3581401, 1

    250609 3581005, 2

 3581401, 2

    250701  4121501, 1

    250702  4121501, 2

    250704 4561301, 1

 4151105, 1

 4091101, 1

 4111201, 1

 4151102, 1

 4061102, 1

    250705 3571303, 1

 3571401, 1

    250706 1074505, 1

 5001301, 1

    250707 1074505, 2

 5001301, 3

    250708 5561102, 1

 
    250709 5561102, 2

 
    250801 1022101, 7

 2021202, 1

    250802 5571102, 1

 
    250803 5571102, 2

 
    250804 5501004, 1

 
 5551102, 1

 
    250805 5071301, 1

 5001301, 2

    250806 4031107, 1

 
 5541401, 1

 
    250807 2033303, 1

 
    250808 2033303, 2

 1143405, 1

    250809 2033303, 3

 1143405, 2

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, Section ระดับการศึกษา
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = อนุปริญญา ภาคพิเศษ
L13 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L31 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.
L41 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคพิเศษ
L43 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคกศ.บป.
L44 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู
L51 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคปกติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L62 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L71 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L72 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L81 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L82 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet