เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 6
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
 
                                    

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
1:00-2:002:00-3:00
จ.    623  0001201, 20

    624  0001201, 3

    625  0001201, 22

    641  0001201, 2

    642 1164503, 2

 0001201, 18

    643  0001201, 10

    644  0001201, 16

    645  0001201, 17

    646  0001201, 13

อ.    623 4114301, 1

 0001103, 24

 1114108, 1

 
    624  0001103, 3

    625  0001103, 26

    641  0001103, 2

    643 1091102, 1

 0001103, 10

    644 1091102, 2

 0001103, 20

    645 1114409, 1

 0001103, 21

    646  0001103, 13

พ.    623 1101302, 2

 
    624 1141501, 1

 
    625 1141501, 2

 
    641 1164101, 1

 1151303, 1

    642 1164101, 2

 1151303, 2

    643 1091302, 1

 
    644 1091302, 2

 
    645 1181102, 2

 1181202, 2

    646 1101302, 1

 
พฤ.    623 1011101, 6

 4114501, 1

  1114208, 1

    624 1001101, 3

 1002102, 2

  1002102, 3

    625 1001101, 10

 1002102, 7

    641 1001101, 2

 
    643 1011101, 2

 
    644 1011101, 6

 
    645 1011101, 5

 1114706, 1

 
    646 1011101, 4

 
ศ.    623 1102304, 2

 1051101, 6

    624  1051101, 3

    625  1051101, 16

    641 1164504, 1

 1051101, 2

    642 1164504, 2

 1051101, 13

    643 1091303, 1

 1051101, 7

    644 1091303, 2

 1051101, 12

    645  1051101, 5

    646 1102304, 1

 1051101, 4

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, Section ระดับการศึกษา
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = อนุปริญญา ภาคพิเศษ
L13 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L31 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.
L41 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคพิเศษ
L43 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคกศ.บป.
L44 = ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู
L51 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคปกติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L62 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L71 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L72 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L81 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L82 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet