เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จ.
 
         
 
อ.
 
         
พ.  1043101 Sec. 01
รุ่น 58 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ หมู่ 1
1967
     
พฤ.  1043101 Sec. 05
รุ่น 58 สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย หมู่ 2
1967
  1043101 Sec. 02
รุ่น 58 สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย หมู่ 1
1967
 
ศ.  1043101 Sec. 03
รุ่น 58 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 1
1955
  1043101 Sec. 05
รุ่น 58 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 2
1955
 
ส. 1175402 Sec. 01
รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 1
150903
  1175402 Sec. 04
รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 4
150905/2
อา.      1175702 Sec. 05
รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 5
150703/1
 
1
 
         
 
2
 
         
 
3
 
         
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, Section และห้องเรียน ตามลำดับ

ตารางสอนอาจารย์
วันเวลาเรียน-ห้องรหัสวิชาSec.ชื่อวิชาหน่วยกิตหมู่เรียนสำรองที่นั่งลงทะเบียนสอบกลางภาคสอบปลายภาคกรรมการคุมสอบ
กลางภาค
กรรมการคุมสอบ
ปลายภาค
 พ.08:40-12:10
1967 
   1043101    01  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ หมู่ 1  21  20   8 มี.ค. 2561
เวลา 13:00-15:00
ห้อง 223
 
 - ผศ.ดร.กิ่งแก้ว ปะติตังโข
อ.พัชรพร สาลี
 พฤ.13:00-16:20
1967 
   1043101    02  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย หมู่ 1  27  26   8 มี.ค. 2561
เวลา 13:00-15:00
ห้อง 221009
 
 - อ.วราวุธ จอสูงเนิน
อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
-
 พฤ.08:40-12:10
1967 
   1043101    05  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย หมู่ 2  25  24   8 มี.ค. 2561
เวลา 13:00-15:00
ห้อง 221009
 
 - อ.วราวุธ จอสูงเนิน
อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
-
 ศ.08:40-12:10
1955 
   1043101    03  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 1  26  26   8 มี.ค. 2561
เวลา 13:00-15:00
ห้อง 20304
 
 - ผศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์
อ.อิทธิกร คามาโช
-
 ศ.13:00-16:20
1955 
   1043101    05  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 2  21  21   8 มี.ค. 2561
เวลา 13:00-15:00
ห้อง 20304
 
 - ผศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์
อ.อิทธิกร คามาโช
-
 ส.08:00-12:00
150903 
   1175402    01  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5)  รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 1  99  30  -  - --
 ส.13:00-17:00
150905/2 
   1175402    04  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5)  รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 4  99  29  -  - --
 อา.13:00-17:00
150703/1 
   1175702    05  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  3(0-0-270)  รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 5  99  30  -  - --


ตารางคุมสอบอาจารย์
รหัสวิชากลุ่มชื่อวิชาสอบกลางภาคสอบปลายภาครุ่นกรรมการคุมสอบร่วม
  0002501  05  ท้องถิ่นศึกษา 5 มี.ค. 2561
เวลา 10:30-12:00
ห้อง 1966
- รุ่น 60 สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน หมู่ 2 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
  0001402  05  จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 5 มี.ค. 2561
เวลา 13:00-14:30
ห้อง 1966
- รุ่น 60 สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน หมู่ 2 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
  4071501  02  เพศศึกษา 6 มี.ค. 2561
เวลา 10:00-12:00
ห้อง 1966
- รุ่น 60 สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน หมู่ 2 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
  4021101  04  เคมีทั่วไป 6 มี.ค. 2561
เวลา 15:00-17:00
ห้อง 1966
- รุ่น 60 สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน หมู่ 2,รุ่น 59 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 1 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
  5033110  01  การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการประมง 7 มี.ค. 2561
เวลา 09:00-11:00
ห้อง 1966
- รุ่น 58 สาขาวิชา ประมง หมู่ 1 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
  4071101  02  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 7 มี.ค. 2561
เวลา 13:00-15:00
ห้อง 1966
- รุ่น 60 สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน หมู่ 2 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
  4023702  01  นาโนเทคโนโลยี 8 มี.ค. 2561
เวลา 09:00-11:00
ห้อง 1966
- รุ่น 58 สาขาวิชา เคมี หมู่ 1 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
  4023702  02  นาโนเทคโนโลยี 8 มี.ค. 2561
เวลา 09:00-11:00
ห้อง 1966
- รุ่น 58 สาขาวิชา เคมี หมู่ 2 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
  4023605  01  การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 8 มี.ค. 2561
เวลา 13:00-15:00
ห้อง 1966
- รุ่น 58 สาขาวิชา เคมี หมู่ 1 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
  4023605  02  การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 8 มี.ค. 2561
เวลา 13:00-15:00
ห้อง 1966
- รุ่น 58 สาขาวิชา เคมี หมู่ 2 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

ห้องทำงาน-
อีเมล-
ชั่วโมงการทำงาน-
เว็บไซต์-
-
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet