เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จ.  1043201 Sec. 11
รุ่น 59 สาขาวิชา ภาษาไทย หมู่ 2
1959
  1043201 Sec. 02
รุ่น 59 สาขาวิชา ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) หมู่ 1
1959
 1043201 Sec. 04
รุ่น 59 สาขาวิชา สังคมศึกษา หมู่ 2
1933
 
อ.      1043201 Sec. 04
รุ่น 59 สาขาวิชา ภาษาไทย หมู่ 1
1958
    
 
พ.
 
            
พฤ.  1043201 Sec. 03
รุ่น 59 สาขาวิชา ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) หมู่ 2
1959
  1043201 Sec. 05
รุ่น 59 สาขาวิชา ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) หมู่ 3
1959
    
ศ.          1043201 Sec. 01
รุ่น 59 สาขาวิชา สังคมศึกษา หมู่ 1
1933
 
 
ส.
 
            
อา. 1175402 Sec. 02
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 5
1947
  1175402 Sec. 01
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 6
1948
   
 
1
 
            
 
2
 
            
 
3
 
            
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, Section และห้องเรียน ตามลำดับ

ตารางสอนอาจารย์
วันเวลาเรียน-ห้องรหัสวิชาSec.ชื่อวิชาหน่วยกิตหมู่เรียนสำรองที่นั่งลงทะเบียนสอบกลางภาคสอบปลายภาคกรรมการคุมสอบ
กลางภาค
กรรมการคุมสอบ
ปลายภาค
จ.13:00-16:20
1959 
   1043201    02  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 59 สาขา ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ห้อง 1  18  16  24 ม.ค. 62 เวลา 10:00-12:00 ห้อง 220307  - อ.ภูวนัย กาฬวงศ์
อ.นพรัตน์ บรรณาลัย
จ.08:40-12:10
1959 
   1043201    11  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 59 สาขา ภาษาไทย ห้อง 2  31  31  24 ม.ค. 62 เวลา 10:00-12:00 ห้อง 1943-1  - ดร.เทพพร โลมารักษ์
ผศ.ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น
จ.16:20-19:50
1933 
   1043201    04  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 59 สาขา สังคมศึกษา ห้อง 2  32  32  24 ม.ค. 62 เวลา 10:00-12:00 ห้อง 220906  - อ.ภู่กัน เจ๊กไธสง
อ.วิทวัส สหวงษ์
อ.13:00-16:20
1958 
   1043201    04  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 59 สาขา ภาษาไทย ห้อง 1  33  33  24 ม.ค. 62 เวลา 10:00-12:00 ห้อง 220905  - ดร.ประทวน วันนิจ
ดร.อุดม ชัยสุวรรณ
พฤ.08:40-12:10
1959 
   1043201    03  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 59 สาขา ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ห้อง 2  22  20  24 ม.ค. 62 เวลา 10:00-12:00 ห้อง 220307  - อ.ภูวนัย กาฬวงศ์
อ.นพรัตน์ บรรณาลัย
พฤ.13:00-16:20
1959 
   1043201    05  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 59 สาขา ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) ห้อง 3  22  22  24 ม.ค. 62 เวลา 10:00-12:00 ห้อง 1635  - อ.อมรรัตน์ สุขจิตต์
อ.ผจงจิต เหมพนม
ศ.16:20-19:50
1933 
   1043201    01  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 59 สาขา สังคมศึกษา ห้อง 1  31  29  24 ม.ค. 62 เวลา 10:00-12:00 ห้อง 223  - อ.ทรรศนันท์ ชินศิริพันธุ์
อ.กัญญรินท์ ป้อมมะรัง


ตารางคุมสอบอาจารย์
รหัสวิชากลุ่มชื่อวิชาสอบกลางภาคสอบปลายภาครุ่นกรรมการคุมสอบร่วม
  0002701  12  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 21 ม.ค. 2562
เวลา 15:00-16:30
ห้อง 1945
- รุ่น 61 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 2 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
  3581102  01  จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ 22 ม.ค. 2562
เวลา 13:00-15:00
ห้อง 1945
- รุ่น 61 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 2 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
  3511101  02  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 23 ม.ค. 2562
เวลา 09:00-11:00
ห้อง 1945
- รุ่น 61 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 2 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
  3581202  01  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 23 ม.ค. 2562
เวลา 15:00-17:00
ห้อง 1945
- รุ่น 61 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 2 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
  4073305  02  การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในงานสาธารณสุข 24 ม.ค. 2562
เวลา 10:00-12:00
ห้อง 1945
- รุ่น 59 สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน หมู่ 3 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
  3581305  01  คอมพิวเตอร์กราฟิก 24 ม.ค. 2562
เวลา 13:00-15:00
ห้อง 1945
- รุ่น 61 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 2 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
  4023605  02  การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 25 ม.ค. 2562
เวลา 09:00-11:00
ห้อง 1945
- รุ่น 59 สาขาวิชา เคมี หมู่ 1 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
  3581401  01  การจัดการระบบปฏิบัติการ 25 ม.ค. 2562
เวลา 13:00-15:00
ห้อง 1945
- รุ่น 61 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 2 ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

ห้องทำงาน-
อีเมล-
ชั่วโมงการทำงาน-
เว็บไซต์-
-
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet