เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จ.
 
         
 
อ.
 
         
 
พ.
 
         
พฤ.      1043101 Sec. 03
รุ่น 58 สาขาวิชา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หมู่ 1
150407
 
ศ.  1043101 Sec. 04
รุ่น 58 สาขาวิชา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หมู่ 2
150407
     
ส. 1175402 Sec. 03
รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 3
150905/1
     
  1067201 Sec. 01
-
N/A
 
  1067202 Sec. 01
-
N/A
 
  1026301 Sec. 01
รุ่น 6 สาขาวิชา หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ หมู่ 1
150704/1
 
  1046402 Sec. 01
รุ่น 2 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1
150701
 
อา. 1175402 Sec. 06
รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 6
150703/2
     
  1067201 Sec. 01
-
N/A
 
  1067202 Sec. 01
-
N/A
 
  1026301 Sec. 01
รุ่น 6 สาขาวิชา หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ หมู่ 1
150704/1
 
  1046402 Sec. 01
รุ่น 2 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1
150701
 
 
1
 
         
 
2
 
         
 
3
 
         
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, Section และห้องเรียน ตามลำดับ

ตารางสอนอาจารย์
วันเวลาเรียน-ห้องรหัสวิชาSec.ชื่อวิชาหน่วยกิตหมู่เรียนสำรองที่นั่งลงทะเบียนสอบกลางภาคสอบปลายภาคกรรมการคุมสอบ
กลางภาค
กรรมการคุมสอบ
ปลายภาค
 พฤ.13:00-16:20
150407 
   1043101    03  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หมู่ 1  29  29   8 มี.ค. 2561
เวลา 13:00-15:00
ห้อง 20308
 
 - อ.อารยา มุสิกา
อ.เลิศภูมิ จันทร์เพ็ญกุล
 ศ.08:40-12:10
150407 
   1043101    04  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หมู่ 2  23  22   8 มี.ค. 2561
เวลา 13:00-15:00
ห้อง 20308
 
 - อ.อารยา มุสิกา
อ.เลิศภูมิ จันทร์เพ็ญกุล
-
 ส.08:00-12:00
150905/1 
   1175402    03  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5)  รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 3  99  28  -  - --
 ส.08:50-16:20
150704/1
อา.08:50-16:20
150704/1 
   1026301    01  วิธีวิทยาการวิจัยทางหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5)  รุ่น 6 สาขาวิชา หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ หมู่ 1  99  17  -  - --
 ส.08:50-16:20
150701
อา.08:50-16:20
150701 
   1046402    01  สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย  3(3-0-6)  รุ่น 2 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1  99  17  -  - --
 อา.08:00-12:00
150703/2 
   1175402    06  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5)  รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 6  99  26  -  - --
 ส.08:50-16:20
N/A
อา.08:50-16:20
N/A 
   1067201    01  ทฤษฎีและวิธีวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษาขั้นสูง  3(2-2-5)    1  0  -  - --
 ส.08:50-16:20
N/A
อา.08:50-16:20
N/A 
   1067202    01  สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  3(2-2-5)    1  0  -  - --
      1046902    01  วิทยานิพนธ์  3(0-0-0)  รุ่น 2 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1  99  17  -  - --


ห้องทำงาน-
อีเมล-
ชั่วโมงการทำงาน-
เว็บไซต์-
-
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet