เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
จ.
 
           
อ.  1044301 Sec. 02
รุ่น 58 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 1
1946
  1044301 Sec. 01
รุ่น 58 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2
1946
   
พ.  1044301 Sec. 02
รุ่น 58 สาขาวิชา สังคมศึกษา หมู่ 2
1946
       
พฤ.      1043201 Sec. 05
รุ่น 59 สาขาวิชา ฟิสิกส์ หมู่ 1
1933
   
ศ.  1043201 Sec. 12
รุ่น 59 สาขาวิชา ฟิสิกส์ หมู่ 2
1933
  1044301 Sec. 01
รุ่น 58 สาขาวิชา สังคมศึกษา หมู่ 1
1933
   
ส. 1175402 Sec. 05
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 2
1944
  1175402 Sec. 03
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 4
1946
 1175702 Sec. 06
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 1
1943-1
 1175402 Sec. 04
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 3
1945
       
อา.      1175402 Sec. 06
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 1
1943-1
 1175702 Sec. 06
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 1
1943-1
 
1
 
           
 
2
 
           
 
3
 
           
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, Section และห้องเรียน ตามลำดับ

ตารางสอนอาจารย์
วันเวลาเรียน-ห้องรหัสวิชาSec.ชื่อวิชาหน่วยกิตหมู่เรียนสำรองที่นั่งลงทะเบียนสอบกลางภาคสอบปลายภาคกรรมการคุมสอบ
กลางภาค
กรรมการคุมสอบ
ปลายภาค
อ.13:00-16:20
1946 
   1044301    01  การสร้างแบบทดสอบ   3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขา พลศึกษา ห้อง 2  26  25  23 ม.ค. 62 เวลา 13:00-15:00 ห้อง 230503  - ผศ.ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ
อ.พิพัฒน์ ประเสริฐสังข์
อ.08:40-12:10
1946 
   1044301    02  การสร้างแบบทดสอบ   3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขา พลศึกษา ห้อง 1  31  28  23 ม.ค. 62 เวลา 13:00-15:00 ห้อง 230503  - ผศ.ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ
อ.พิพัฒน์ ประเสริฐสังข์
พ.08:40-12:10
1946 
   1044301    02  การสร้างแบบทดสอบ  3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขา สังคมศึกษา ห้อง 2  31  31  23 ม.ค. 62 เวลา 13:00-15:00 ห้อง 645  - อ.จิรานุวัฒน์ ขันธจันทร์
อ.คณิต พรมนิล
พฤ.13:00-16:20
1933 
   1043201    05  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 59 สาขา ฟิสิกส์ ห้อง 1  27  27  24 ม.ค. 62 เวลา 10:00-12:00 ห้อง 150407  - อ.จงกล ศิริประภา
อ.ปัทมาวดี วงษ์เกิด
ศ.13:00-16:20
1933 
   1044301    01  การสร้างแบบทดสอบ  3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขา สังคมศึกษา ห้อง 1  29  28  23 ม.ค. 62 เวลา 13:00-15:00 ห้อง 151005  - อ.วิภารัตน์ อิ่มรัมย์
อ.ชนิสรา ไกรสีห์
ศ.08:40-12:10
1933 
   1043201    12  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 59 สาขา ฟิสิกส์ ห้อง 2  22  22  24 ม.ค. 62 เวลา 10:00-12:00 ห้อง 150407  - อ.จงกล ศิริประภา
อ.ปัทมาวดี วงษ์เกิด


ตารางคุมสอบอาจารย์
รหัสวิชากลุ่มชื่อวิชาสอบกลางภาคสอบปลายภาครุ่นกรรมการคุมสอบร่วม
  0002501  18  ท้องถิ่นศึกษา 21 ม.ค. 2562
เวลา 10:30-12:00
ห้อง 1944
- รุ่น 61 สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หมู่ 1 อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
  0001402  05  จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 21 ม.ค. 2562
เวลา 13:00-14:30
ห้อง 1944
- รุ่น 61 สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หมู่ 1 อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
  1092205  01  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 23 ม.ค. 2562
เวลา 09:00-11:00
ห้อง 151207
- รุ่น 58 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2 อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
  1092205  02  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 23 ม.ค. 2562
เวลา 09:00-11:00
ห้อง 151207
- รุ่น 58 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 1 อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
  1033503  01  อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 23 ม.ค. 2562
เวลา 13:00-15:00
ห้อง 151207
- รุ่น 58 สาขาวิชา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หมู่ 1 อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
  1033503  02  อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 23 ม.ค. 2562
เวลา 13:00-15:00
ห้อง 151207
- รุ่น 58 สาขาวิชา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หมู่ 2 อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
  5501103  01  ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับงานอุตสาหกรรม 24 ม.ค. 2562
เวลา 09:00-11:00
ห้อง 151207
- รุ่น 61 สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมู่ 1 อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
  5501103  04  ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับงานอุตสาหกรรม 24 ม.ค. 2562
เวลา 09:00-11:00
ห้อง 151207
- รุ่น 61 สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หมู่ 1 อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
  1092204  01  เวชศาสตร์การกีฬา 24 ม.ค. 2562
เวลา 13:00-14:30
ห้อง 151207
- รุ่น 58 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2 อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
  1092204  02  เวชศาสตร์การกีฬา 24 ม.ค. 2562
เวลา 13:00-14:30
ห้อง 151207
- รุ่น 58 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 1 อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
  5501105  02  ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 24 ม.ค. 2562
เวลา 15:00-17:00
ห้อง 151207
- รุ่น 61 สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หมู่ 1 อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
  1092705  01  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 25 ม.ค. 2562
เวลา 10:00-11:30
ห้อง 151207
- รุ่น 58 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2 อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
  1092705  02  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 25 ม.ค. 2562
เวลา 10:00-11:30
ห้อง 151207
- รุ่น 58 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 1 อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

ห้องทำงาน-
อีเมล-
ชั่วโมงการทำงาน-
เว็บไซต์-
-
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet