เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
 
จ.
 
            
อ.  1043101 Sec. 01
รุ่น 58 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ หมู่ 1
151104
  1044301 Sec. 02
รุ่น 57 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2
151104
 1044201 Sec. 02
-
N/A
 
พ.  1043101 Sec. 06
รุ่น 58 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
1946
      1044201 Sec. 01
-
N/A
 
พฤ.      1043101 Sec. 01
รุ่น 59 สาขาวิชา ฟิสิกส์ หมู่ 1
1946
    
ศ.  1043101 Sec. 02
รุ่น 59 สาขาวิชา ฟิสิกส์ หมู่ 2
1946
  1044301 Sec. 01
รุ่น 57 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 1
1946
    
ส. 1175402 Sec. 05
รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 5
150703/1
        
  1046201 Sec. 01
รุ่น 2 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1
150701
    
      1175402 Sec. 02
รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 2
150904
   
อา.  1046201 Sec. 01
รุ่น 2 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1
150701
    
      1175702 Sec. 01
รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 1
150903
   
 
1
 
            
 
2
 
            
 
3
 
            
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, Section และห้องเรียน ตามลำดับ

ตารางสอนอาจารย์
วันเวลาเรียน-ห้องรหัสวิชาSec.ชื่อวิชาหน่วยกิตหมู่เรียนสำรองที่นั่งลงทะเบียนสอบกลางภาคสอบปลายภาคกรรมการคุมสอบ
กลางภาค
กรรมการคุมสอบ
ปลายภาค
 อ.08:40-12:10
151104 
   1043101    01  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ หมู่ 1  22  22  -  - 
 อ.13:00-16:20
151104 
   1044301    02  การสร้างแบบทดสอบ   3(2-2-5)  รุ่น 57 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2  37  37  -  - --
 อ.16:20-19:50
N/A 
   1044201    02  การวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5)    1  1  -  - --
 พ.08:40-12:10
1946 
   1043101    06  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ หมู่ 2  28  28  -  - --
 พ.16:20-19:50
N/A 
   1044201    01  การวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5)    3  2  -  - --
 พฤ.13:00-16:20
1946 
   1043101    01  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 59 สาขาวิชา ฟิสิกส์ หมู่ 1  28  28  -  - --
 ศ.08:40-12:10
1946 
   1043101    02  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 59 สาขาวิชา ฟิสิกส์ หมู่ 2  23  23  -  - --
 ศ.13:00-16:20
1946 
   1044301    01  การสร้างแบบทดสอบ   3(2-2-5)  รุ่น 57 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 1  38  35  -  - --
 ส.13:00-17:00
150904 
   1175402    02  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5)  รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 2  99  30  -  - --
 ส.08:00-12:00
150703/1 
   1175402    05  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5)  รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 5  99  30  -  - --
 ส.08:50-16:20
150701
อา.08:50-16:20
150701 
   1046201    01  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  3(2-2-5)  รุ่น 2 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1  99  17  -  - --
 อา.13:00-17:00
150903 
   1175702    01  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  3(0-0-270)  รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 1  99  30  -  - --
      1046902    01  วิทยานิพนธ์  3(0-0-0)  รุ่น 2 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1  99  17  -  - --


ห้องทำงาน-
อีเมล-
ชั่วโมงการทำงาน-
เว็บไซต์-
-
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet