เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จ.  1044102 Sec. 02
รุ่น 58 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 1
1968
  1044102 Sec. 01
รุ่น 58 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2
1946
    
อ.      1043201 Sec. 01
รุ่น 58 สาขาวิชา สังคมศึกษา หมู่ 1
1968
 1043101 Sec. 08
-
N/A
 
พ.  1043201 Sec. 05
รุ่น 58 สาขาวิชา สังคมศึกษา หมู่ 2
151003
        
 
พฤ.
 
            
 
ศ.
 
            
ส. 1175402 Sec. 05
รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 5
150703/1
        
  1046402 Sec. 01
รุ่น 2 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1
150701
    
      1175402 Sec. 02
รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 2
150904
   
อา.  1046402 Sec. 01
รุ่น 2 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1
150701
    
 
1
 
            
 
2
 
            
 
3
 
            
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, Section และห้องเรียน ตามลำดับ

ตารางสอนอาจารย์
วันเวลาเรียน-ห้องรหัสวิชาSec.ชื่อวิชาหน่วยกิตหมู่เรียนสำรองที่นั่งลงทะเบียนสอบกลางภาคสอบปลายภาคกรรมการคุมสอบ
กลางภาค
กรรมการคุมสอบ
ปลายภาค
 จ.13:00-16:20
1946 
   1044102    01  การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ   3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2  27  25  -  - 
 จ.08:40-12:10
1968 
   1044102    02  การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ   3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 1  31  28  -  - --
 อ.13:00-16:20
1968 
   1043201    01  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา สังคมศึกษา หมู่ 1  29  29  -  - --
 อ.16:20-19:50
N/A 
   1043101    08  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5)    2  1  -  - --
 พ.08:40-12:10
151003 
   1043201    05  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา สังคมศึกษา หมู่ 2  31  31  -  - --
 ส.13:00-17:00
150904 
   1175402    02  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5)  รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 2  99  30  -  - --
 ส.08:00-12:00
150703/1 
   1175402    05  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5)  รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 5  99  30  -  - --
 ส.08:50-16:20
150701
อา.08:50-16:20
150701 
   1046402    01  สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย  3(3-0-6)  รุ่น 2 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1  99  17  -  - --
      1046902    01  วิทยานิพนธ์  3(0-0-0)  รุ่น 2 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1  99  17  -  - --


ห้องทำงาน-
อีเมล-
ชั่วโมงการทำงาน-
เว็บไซต์-
-
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet