เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จ.  1043201 Sec. 06
รุ่น 59 สาขาวิชา ศิลปศึกษา หมู่ 1
1966
  1043201 Sec. 16
รุ่น 59 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 1
1967
 
อ.      1043201 Sec. 09
รุ่น 59 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 2
1966
 
 
พ.
 
         
 
พฤ.
 
         
 
ศ.
 
         
ส. 1175402 Sec. 05
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 2
1944
     
อา.      1175402 Sec. 06
รุ่น 4 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 1
1943-1
 
1
 
         
 
2
 
         
 
3
 
         
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, Section และห้องเรียน ตามลำดับ

ตารางสอนอาจารย์
วันเวลาเรียน-ห้องรหัสวิชาSec.ชื่อวิชาหน่วยกิตหมู่เรียนสำรองที่นั่งลงทะเบียนสอบกลางภาคสอบปลายภาคกรรมการคุมสอบ
กลางภาค
กรรมการคุมสอบ
ปลายภาค
จ.13:00-16:20
1967 
   1043201    16  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 59 สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 1  26  26  24 ม.ค. 62 เวลา 10:00-12:00 ห้อง 150406  - อ.ผกามาศ บุตรสาลี
อ.ทิพย์สุดา ทาสีดำ
จ.08:40-12:10
1966 
   1043201    06  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 59 สาขา ศิลปศึกษา ห้อง 1  27  27  24 ม.ค. 62 เวลา 10:00-12:00 ห้อง 1836  - อ.สืบศักดิ์ ก้อนคำดี
อ.วัชระ วงศา
อ.13:00-16:20
1966 
   1043201    09  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 59 สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 2  25  24  24 ม.ค. 62 เวลา 10:00-12:00 ห้อง 150406  - อ.ผกามาศ บุตรสาลี
อ.ทิพย์สุดา ทาสีดำ


ตารางคุมสอบอาจารย์
รหัสวิชากลุ่มชื่อวิชาสอบกลางภาคสอบปลายภาครุ่นกรรมการคุมสอบร่วม
  0002601  10  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 22 ม.ค. 2562
เวลา 09:00-11:00
ห้อง 20308
- รุ่น 59 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2 อ.บัญชา นวนสาย
  1093702  01  เพศศึกษา 23 ม.ค. 2562
เวลา 09:00-10:30
ห้อง 151004
- รุ่น 59 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2 อ.บัญชา นวนสาย
  1094612  01  การนวดเพื่อสุขภาพ 23 ม.ค. 2562
เวลา 13:00-14:30
ห้อง 151004
- รุ่น 59 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2 อ.บัญชา นวนสาย
  1043201  08  การวิจัยทางการศึกษา 24 ม.ค. 2562
เวลา 10:00-12:00
ห้อง 151004
- รุ่น 59 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2 อ.บัญชา นวนสาย
  1013301  04  การศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น 24 ม.ค. 2562
เวลา 15:00-17:00
ห้อง 151004
- รุ่น 59 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2 อ.บัญชา นวนสาย
  1053201  07  จิตวิทยาการแนะแนว 25 ม.ค. 2562
เวลา 09:00-11:00
ห้อง 151004
- รุ่น 59 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2 อ.บัญชา นวนสาย
  1092404  01  การฝึกตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 25 ม.ค. 2562
เวลา 13:00-14:30
ห้อง 151004
- รุ่น 59 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2 อ.บัญชา นวนสาย
  1092410  01  การฝึกตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬามวยสมัครเล่น 25 ม.ค. 2562
เวลา 15:00-16:30
ห้อง 151004
- รุ่น 59 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2 อ.บัญชา นวนสาย
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

ห้องทำงาน-
อีเมล-
ชั่วโมงการทำงาน-
เว็บไซต์-
-
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet