เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จ.  1044102 Sec. 02
รุ่น 58 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 1
1968
  1044102 Sec. 01
รุ่น 58 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2
1946
    
อ.      1043201 Sec. 01
รุ่น 58 สาขาวิชา สังคมศึกษา หมู่ 1
1968
 1043101 Sec. 08
-
N/A
 
พ.  1043201 Sec. 05
รุ่น 58 สาขาวิชา สังคมศึกษา หมู่ 2
151003
        
 
พฤ.
 
            
 
ศ.
 
            
ส. 1175402 Sec. 05
รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 5
150703/1
        
  1046402 Sec. 01
รุ่น 2 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1
150701
    
      1175402 Sec. 02
รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 2
150904
   
อา.  1046402 Sec. 01
รุ่น 2 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1
150701
    
 
1
 
            
 
2
 
            
 
3
 
            
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, Section และห้องเรียน ตามลำดับ

ตารางสอนอาจารย์
วันเวลาเรียน-ห้องรหัสวิชาSec.ชื่อวิชาหน่วยกิตหมู่เรียนสำรองที่นั่งลงทะเบียนสอบกลางภาคสอบปลายภาคกรรมการคุมสอบ
กลางภาค
กรรมการคุมสอบ
ปลายภาค
 จ.13:00-16:20
1946 
   1044102    01  การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ   3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2  27  25   6 มี.ค. 2561
เวลา 09:00-11:00
ห้อง 20303
 
 - อ.วีระยุทธ์ พรมดิราช
อ.สมยงค์ โสมอินทร์
 จ.08:40-12:10
1968 
   1044102    02  การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ   3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 1  31  28   6 มี.ค. 2561
เวลา 09:00-11:00
ห้อง 20303
 
 - อ.วีระยุทธ์ พรมดิราช
อ.สมยงค์ โสมอินทร์
-
 อ.13:00-16:20
1968 
   1043201    01  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา สังคมศึกษา หมู่ 1  29  29   7 มี.ค. 2561
เวลา 15:00-17:00
ห้อง 135 - LC 11
 
 - อ.รสมน พานดวงแก้ว
อ.ธิดารัตน์ คีมกระโทก
-
 อ.16:20-19:50
N/A 
   1043101    08  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5)    2  1  -  - --
 พ.08:40-12:10
151003 
   1043201    05  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา สังคมศึกษา หมู่ 2  31  31   7 มี.ค. 2561
เวลา 15:00-17:00
ห้อง 142
 
 - อ.จินตนา วัชรโพธิกร
อ.Maria Doribie E. Gates
-
 ส.13:00-17:00
150904 
   1175402    02  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5)  รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 2  99  30  -  - --
 ส.08:00-12:00
150703/1 
   1175402    05  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5)  รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 5  99  30  -  - --
 ส.08:50-16:20
150701
อา.08:50-16:20
150701 
   1046402    01  สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย  3(3-0-6)  รุ่น 2 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1  99  17  -  - --
      1046902    01  วิทยานิพนธ์  3(0-0-0)  รุ่น 2 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1  99  17  -  - --


ตารางคุมสอบอาจารย์
รหัสวิชากลุ่มชื่อวิชาสอบกลางภาคสอบปลายภาครุ่นกรรมการคุมสอบร่วม
  0002601  08  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 5 มี.ค. 2561
เวลา 10:00-12:00
ห้อง 151403
- รุ่น 60 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2 อ.อมรเทพ วันดี
  0002701  10  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 5 มี.ค. 2561
เวลา 15:00-16:30
ห้อง 151403
- รุ่น 60 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2 อ.อมรเทพ วันดี
  1091202  01  วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 6 มี.ค. 2561
เวลา 10:30-12:00
ห้อง 151403
- รุ่น 60 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2 อ.อมรเทพ วันดี
  1091302  01  ทักษะการสอนและการฝึกกีฬาฟุตบอล 6 มี.ค. 2561
เวลา 13:00-14:30
ห้อง 151403
- รุ่น 60 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2 อ.อมรเทพ วันดี
  1091304  01  ทักษะการสอนและการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล 7 มี.ค. 2561
เวลา 09:00-10:30
ห้อง 151403
- รุ่น 60 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2 อ.อมรเทพ วันดี
  1091309  01  ทักษะการสอนและการฝึกกีฬาเทนนิส 7 มี.ค. 2561
เวลา 15:00-16:30
ห้อง 151403
- รุ่น 60 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2 อ.อมรเทพ วันดี
  1011101  08  ความเป็นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ 9 มี.ค. 2561
เวลา 09:00-11:00
ห้อง 151403
- รุ่น 60 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2 อ.อมรเทพ วันดี
  1091314  01  ทักษะการสอนและการฝึกกีฬาลีลาศ 9 มี.ค. 2561
เวลา 15:00-16:30
ห้อง 151403
- รุ่น 60 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2 อ.อมรเทพ วันดี
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

ห้องทำงาน-
อีเมล-
ชั่วโมงการทำงาน-
เว็บไซต์-
-
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet