เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จ.  1043201 Sec. 02
รุ่น 58 สาขาวิชา ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) หมู่ 1
151004
  1043201 Sec. 06
รุ่น 58 สาขาวิชา ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) หมู่ 3
151004
 1044201 Sec. 01
-
N/A
 
อ.  1043201 Sec. 03
รุ่น 58 สาขาวิชา ศิลปศึกษา หมู่ 1
151102
        
 
พ.
 
            
พฤ.  1043101 Sec. 02
รุ่น 58 สาขาวิชา นาฏศิลป์ หมู่ 1
1959
  1043101 Sec. 04
รุ่น 58 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2
1958
    
ศ.  1043201 Sec. 04
รุ่น 58 สาขาวิชา ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) หมู่ 2
1966
        
ส. 1175402 Sec. 03
รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 3
150905/1
        
  1046201 Sec. 01
รุ่น 2 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1
150701
    
อา. 1175402 Sec. 06
รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 6
150703/2
        
  1046201 Sec. 01
รุ่น 2 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1
150701
    
      1175702 Sec. 01
รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 1
150903
   
 
1
 
            
 
2
 
            
 
3
 
            
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, Section และห้องเรียน ตามลำดับ

ตารางสอนอาจารย์
วันเวลาเรียน-ห้องรหัสวิชาSec.ชื่อวิชาหน่วยกิตหมู่เรียนสำรองที่นั่งลงทะเบียนสอบกลางภาคสอบปลายภาคกรรมการคุมสอบ
กลางภาค
กรรมการคุมสอบ
ปลายภาค
 จ.08:40-12:10
151004 
   1043201    02  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) หมู่ 1  16  15  -  - 
 จ.13:00-16:20
151004 
   1043201    06  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) หมู่ 3  26  24  -  - --
 จ.16:20-19:50
N/A 
   1044201    01  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)    1  1  -  - --
 อ.08:40-12:10
151102 
   1043201    03  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา ศิลปศึกษา หมู่ 1  32  31  -  - --
 พฤ.08:40-12:10
1959 
   1043101    02  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา นาฏศิลป์ หมู่ 1  35  33  -  - --
 พฤ.13:00-16:20
1958 
   1043101    04  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา พลศึกษา หมู่ 2  30  27  -  - --
 ศ.08:40-12:10
1966 
   1043201    04  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)  รุ่น 58 สาขาวิชา ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) หมู่ 2  27  26  -  - --
 ส.08:00-12:00
150905/1 
   1175402    03  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5)  รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 3  99  28  -  - --
 ส.08:50-16:20
150701
อา.08:50-16:20
150701 
   1046201    01  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  3(2-2-5)  รุ่น 2 สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หมู่ 1  99  17  -  - --
 อา.13:00-17:00
150903 
   1175702    01  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  3(0-0-270)  รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 1  99  30  -  - --
 อา.08:00-12:00
150703/2 
   1175402    06  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5)  รุ่น 3 สาขาวิชา สาขาวิชาชีพครู หมู่ 6  99  26  -  - --


ห้องทำงาน-
อีเมล-
ชั่วโมงการทำงาน-
เว็บไซต์-
-
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet