เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 2/2563 สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษา ภาค กศ.บป. ทุกสาขาวิชาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำคำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน วันอาทิตย์ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา และให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2564
 2.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 2/2563 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 2/2563 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2564
 3.เลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ด่วนที่สุด)    
1. นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 63), ชั้นปีที่ 2 (รุ่น 62), ชั้นปีที่ 3 (รุ่น 61) ลงทะเบียนเลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564 หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษามีความประสงค์ไม่เรียนรายวิชาเลือกเสรี ในภาคเรียนนั้น
2. นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ดูตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   17 กุมภาพันธ์ 2564
 4.กำหนดปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง) (ด่วนที่สุด)    
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2563
 5.กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 2 (ด่วนที่สุด)    
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2563
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet