เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ด่วนที่สุด)    
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประกาศ เรื่องการเปิดสอนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้สิ้นสุดการเรียนการสอน ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การส่งผลการเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออก ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ อาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลจากระบบบริการการศึกษา (MIS) ของมหาวิทยาลัย ก่อนดำเนินการส่งผลการเรียนออนไลน์ ข้อ ๒ อาจารย์ผู้สอน สามารถบันทึกผลการเรียนออนไลน์และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันส่งผลการเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   7 พฤษภาคม 2562
 2.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตกค้างทุกคน ทุกสาขาวิชาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำคำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัย ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา และให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   7 พฤษภาคม 2562
 3.กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ด่วนที่สุด)    
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การส่งผลการเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ อาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลจากระบบบริการการศึกษา (MIS) ของมหาวิทยาลัย ก่อนดำเนินการส่งผลการเรียนออนไลน์ ข้อ ๒ อาจารย์ผู้สอน สามารถบันทึกผลการเรียนออนไลน์และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันส่งผลการเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   7 พฤษภาคม 2562
 4.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 2/2561 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 2/2561 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SPICYLOVE   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2562
 5.รบกวน ท่านผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบบริการการศึกษา (ด่วนที่สุด)    
รบกวน ท่านผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบบริการการศึกษา
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2560
 6.ขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการให้บริการ
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2560
 7.การใช้งานระบบ (ด่วนที่สุด)    
แนะนำให้ใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์(Web Browser)
IE (Internet Explorer) หรือ Mozilla Firefox 2 ตัวนี้เท่านั้นนะครับ
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   18 กรกฎาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet