เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณาจารย์ทุกท่านและนักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ดูตารางสอนปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ฉบับเปลี่ยนแปลง) ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2563
 2.กำหนดการลงทะเบียนเลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ด่วนที่สุด)    
1. นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1(รุ่น 62), ชั้นปีที่ 2(รุ่น 61), ชั้นปีที่ 3 (รุ่น 60) (ตรวจสอบสาขาที่มีสิทธิ์เลือกได้ที่รายละเอียดเพิ่มเติม) ลงทะเบียนเลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 19 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษามีความประสงค์ไม่เรียนรายวิชาเลือกเสรีในภาคเรียนนั้น
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2563
 3.กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)    

ประกาศโดย   SUPIT   วันที่ประกาศ   17 กุมภาพันธ์ 2563
 4.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 1/2562 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 1/2562 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2562
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet