เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 2/2561 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 2/2561 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SPICYLOVE   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2562
 2.ตารางสอบปลายภาค 2/2561 (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ดูตารางสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2562
 3.กำหนดการส่งผลการเรียน 2/2561 ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)    
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดส่งผลการเรียนออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้การส่งผลการเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ อาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลจากระบบบริการการศึกษา (MIS) ของมหาวิทยาลัย ก่อนดำเนินการส่งผลการเรียนออนไลน์

ข้อ ๒ อาจารย์ผู้สอน สามารถบันทึกผลการเรียนออนไลน์และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันส่งผล การเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.

ข้อ ๓ ให้อาจารย์ผู้สอนพิมพ์รายงานและนำส่งหัวหน้าสาขาวิชา และคณะ พิจารณาตรวจสอบ ความถูกต้องเพื่ออนุมัติผลการเรียนและลงนามรับรองดังนี้

๑) กรณีนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการภายในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๒) กรณีนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการภายในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2562
 4.การลงทะเบียนเลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1, ชั้นปีที่ 2, ชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 18 – 29 มีนาคม 2562 หากนักศึกษาไม่ลงตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษามีความประสงค์ไม่เรียนรายวิชาเลือกเสรี ในภาคเรียนนั้น รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2562
 5.กำหนดการขอสำเร็จการศึกษา 1/2561 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. (ด่วนที่สุด)    
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. นักศึกษา ภาค กศ.บป. ทุกสาขาวิชาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำคำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน วันศุกร์ที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2561
 6.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ทุกสาขาวิชาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำ คำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้เสร็จสิ้นตามกำหนดดังนี้ ๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. หลักสูตร ๔ ปี ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2561
 7.รบกวน ท่านผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบบริการการศึกษา (ด่วนที่สุด)    
รบกวน ท่านผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบบริการการศึกษา
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2560
 8.ขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการให้บริการ
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2560
 9.การใช้งานระบบ (ด่วนที่สุด)    
แนะนำให้ใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์(Web Browser)
IE (Internet Explorer) หรือ Mozilla Firefox 2 ตัวนี้เท่านั้นนะครับ
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   18 กรกฎาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet