เมนูหลัก

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (เลือกได้ 1 อันดับ)
ประเภท
 เลือก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา (หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เลือก จะถือเป็นโมฆะ)
  สาขาวิชาปีการศึกษาช่วงวันที่เปิดรับสมัครช่วงวันประกาศสถานที่สอบช่วงวันประกาศผลการคัดเลือกสมัครแล้ว
  รับตรงอิสระ   
  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
   801 : รัฐประศาสนศาสตร์  
โครงสร้างหลักสูตร
1/25626 - 30 ก.ย. 25628 ต.ค. 256225 ต.ค. 25628
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet