เมนูหลัก

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (เลือกได้ 3 อันดับ)
ประเภท
 เลือก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา (หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เลือก จะถือเป็นโมฆะ)
  สาขาวิชาปีการศึกษาช่วงวันที่เปิดรับสมัครช่วงวันประกาศสถานที่สอบช่วงวันประกาศผลการคัดเลือกสมัครแล้ว
  รับตรงปริญญาโท   
  ครุศาสตร์   
   021 : การบริหารการศึกษา  
โครงสร้างหลักสูตร
1/256111 เม.ย. - 30 มิ.ย. 256115 ส.ค. 2561
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าธรรมเนียมรับสมัคร300.00 บาท
   024 : หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
โครงสร้างหลักสูตร
1/256111 เม.ย. - 30 มิ.ย. 256115 ส.ค. 2561
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าธรรมเนียมรับสมัคร300.00 บาท
   025 : ดนตรีศึกษา  
โครงสร้างหลักสูตร
1/256111 เม.ย. - 30 มิ.ย. 256115 ส.ค. 2561
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าธรรมเนียมรับสมัคร300.00 บาท
   026 : วิจัยและประเมินผลการศึกษา  
โครงสร้างหลักสูตร
1/256111 เม.ย. - 30 มิ.ย. 256115 ส.ค. 25611
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าธรรมเนียมรับสมัคร300.00 บาท
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet