เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน1 ส.ค. 2559 8:00 น.1 ส.ค. 2559 17:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE25 ก.ค. 2559 8:00 น.24 ส.ค. 2559 17:00 น.
-ชั้นปี 125 ก.ค. 2559 8:00 น.24 ส.ค. 2559 17:00 น.
-ชั้นปี 225 ก.ค. 2559 8:00 น.24 ส.ค. 2559 17:00 น.
-ชั้นปี 325 ก.ค. 2559 8:00 น.24 ส.ค. 2559 17:00 น.
-ชั้นปี 425 ก.ค. 2559 8:00 น.24 ส.ค. 2559 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ25 ก.ค. 2559 8:00 น.24 ส.ค. 2559 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา25 ก.ค. 2559 8:00 น.24 ส.ค. 2559 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา25 ก.ค. 2559 8:00 น.24 ส.ค. 2559 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา25 ก.ค. 2559 8:00 น.19 ส.ค. 2559 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา25 ก.ค. 2559 8:00 น.19 ส.ค. 2559 17:00 น.
-ยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน " I " ทุกรายวิชา1 ส.ค. 2559 8:00 น.19 ส.ค. 2559 16:30 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด25 ก.ค. 2559 8:00 น.26 พ.ย. 2559 16:30 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร1 ส.ค. 2559 8:00 น.31 ส.ค. 2559 15:30 น.
-วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา1 ส.ค. 2559 8:00 น.11 พ.ย. 2559 15:30 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)20 ส.ค. 2559 8:00 น.11 พ.ย. 2559 16:00 น.
-วันสอบแก้ผลการเรียน " I " หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีขาดสอบปลายภาค24 ส.ค. 2559 8:00 น.24 ส.ค. 2559 16:00 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์1 ก.ย. 2559 8:00 น.4 ต.ค. 2559 15:30 น.
-วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด1 ก.ย. 2559 8:00 น.4 ต.ค. 2559 15:30 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค26 ก.ย. 2559 8:00 น.30 ก.ย. 2559 16:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค6 ธ.ค. 2559 8:00 น.16 ธ.ค. 2559 16:00 น.
-ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา27 ส.ค. 2558 20:58 น.31 ธ.ค. 2558 20:58 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet