เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ นักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 ลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแผนการเรียน 2/2559 ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2559
 2.เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ด่วนที่สุด)    
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำหรับ นักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และนักศึกษาภาค กศ.บป. และบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การส่งผลการเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดาวโหลดกำหนดการส่งเกรด 1/2559
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2559
 3.ประกาศ ภาคกศ.บป. รุ่นที่ 29 เลือกรายวิชาเลือกเสรี (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษา ภาคกศ.บป. รุ่นที่ 29 เลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษาที่ 2/2559 กำหนดวันเลือกรายวิชาเลือกเสรี วันที่ 19 พ.ย. ถึง 3 ธันวาคม 2559 ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ สาขาที่ต้องเลือกเสรี คลิกที่นี่
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2559
 4.ประกาศ เรื่องตารางสอบปลายภาค 1/2559 (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี สามารถตรวจสอบตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2559
 5.ผลการเทียบโอน (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาที่ทำเรื่อง เทียบโอนรายวิชา บัดนี้ ผลการเทียบโอนได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษามารับคำร้องเพื่อไปดำเนินการต่อในขั้นตอนไป ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2559
 6.กำหนดการส่งขอสำเร็จการศึกษา 1/2559 ภาคปกติ และภาคกศ.บป. (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ , ภาคกศ.บป. และนักศึกษาตกค้างทุกคน ทุกสาขาวิชาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำคำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน วันพุธที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2559
 7.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 1/2559 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 1/2559 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SPICYLOVE   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2559
 8.ประกาศ เรื่องการพิมพ์ใบกรอกเกรดแก้ I (ด่วนที่สุด)    
เรียน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน แบบฟอร์มกรอกเกรดแก้ I อาจารย์สามารถพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ผ่านทางระบบบริการการศึกษา http://reg.bru.ac.th โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.login เข้าสู่ระบบ 2.ภาระการสอน 3.บันทึกเกรด 4.เลือกวิชาที่มีนักศึกษาติด I 5.พิมพ์ใบแจ้งเกรดแก้ I 6.กรอกเกรดในแบบฟอร์มส่งทะเบียนตามกำหนดการส่งเกรด
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   19 กุมภาพันธ์ 2559
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet