เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษา 1/2560 ระหว่างวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2560 หากนักศึกษาไม่ลงตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษามีความประสงค์ไม่เรียนรายวิชาเลือกเสรีในภาคเรียนนั้น
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2560
 2.ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ดูตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2560
 3.กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2560
 4.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 2/2559 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 2/2559 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SPICYLOVE   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2559
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet