เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    

1.คณาจารย์ทุกท่าน ดูตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2567เป็นต้นไป

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดูตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

3.นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2567
 2.แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ได้ตั้งแต่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   13 พฤษภาคม 2567
 3.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษา ภาค กศ.บป. ทุกสาขาวิชาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำ คำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน วันอาทิตย์ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 และให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   9 พฤษภาคม 2567
 4.แบบสอบถามความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    

ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2567
 5.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 3/2566 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 3/2566 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2566
 6.Downlond เอกสารประกอบการสอนวิชา GE (ด่วนที่สุด)    

คลิก Downlond

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน (GE) รหัสผ่านคือ 123456
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2565
 7.กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565) ที่ประสงค์จะเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตให้เสร็จสิ้น ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัย ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่น คำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2565
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet