เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศกำหนดการเลือกรายวิชาเสรี ภาค กศ.บป ประจำปีการศึกษา 1/2560 (ด่วนที่สุด)    
ให้นักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่น 29 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ และรุ่นที่ 30 ทุกสาขาวิชา ให้เลือกรายวิชาเลือกเสรีของภาคเรียนที่ 1/2560 โดยต้องเลือกผ่านระบบบริการการศึกษา http://reg.bru.ac.th/registrar/home.asp ได้ภายในกำหนด วันที่ 5 – 20 สิงหาคม 2560 หาก นักศึกษาไม่เลือกรายวิชาเลือกเสรีผ่านระบบ มหาวิทยาลัยฯ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะไม่อนุญาตให้ลงเรียนวิชาเลือกเสรีในภาคเรียนนี้
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2560
 2.การใช้งานระบบ (ด่วนที่สุด)    
แนะนำให้ใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์(Web Browser)
IE (Internet Explorer) หรือ Mozilla Firefox 2 ตัวนี้เท่านั้นนะครับ
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   18 กรกฎาคม 2560
 3.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ด่วนที่สุด)    
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ---------------------------------
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   12 กรกฎาคม 2560
 4.วันเวลาและสถานที่พบที่ปรึกษา ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 3/2559 (ด่วนที่สุด)    
ด้วยในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้กำหนดปฏิทินให้อาจารย์ที่ปรึกษา พบนักศึกษา ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๒๐ - ๑๒.๑๐ น. เพื่อชี้แจงให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาด้านการเรียน การชำระเงินลงทะเบียนเรียน การพิมพ์บัตรลงทะเบียนเรียน และให้คำปรึกษาด้านอื่นๆ แก่นักศึกษาในความดูแลของท่าน สำนักงานทะเบียนและประมวลผลจึงขอความอนุเคราะห์จากคณะโปรดประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์และนักศึกษาทราบถึงกำหนดการดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2560
 5.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 3/2559 (ด่วนมาก)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 3/2559 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SPICYLOVE   วันที่ประกาศ   18 กรกฎาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet