เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการส่งผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการส่งผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2561
 2.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ด่วนที่สุด)    
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.บป. และนักศึกษาตกค้าง ทุกสาขาวิชาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำคำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   7 มีนาคม 2561
 3.กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๕ (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   3 กุมภาพันธ์ 2561
 4.ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2/2560 (ด่วนที่สุด)    
1. นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (เข้าศึกษาปี 2557) ที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียน รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 (กรณีที่ ชั้นปีที่ 4 ที่ไม่ได้ลงฝึกงาน) สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2560
 5.รบกวน ท่านผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบบริการการศึกษา (ด่วนที่สุด)    
รบกวน ท่านผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบบริการการศึกษา
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2560
 6.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 2/2560 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 2/2560 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SPICYLOVE   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2560
 7.ขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการให้บริการ
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2560
 8.การใช้งานระบบ (ด่วนที่สุด)    
แนะนำให้ใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์(Web Browser)
IE (Internet Explorer) หรือ Mozilla Firefox 2 ตัวนี้เท่านั้นนะครับ
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   18 กรกฎาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet