เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศผลการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ด่วนที่สุด)    
*** สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้ที่
http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
ระบบเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2559
 2.ประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลา การลงทะเบียนและเพิ่มถอนรายวิชา (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษา ภาคปกติ ทุกชั้นปี ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาและลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาเรียน ขอซ่อม F สามารถยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 (กรณียืนคำร้องไว้แล้วเท่านั้น) ระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่านักศึกษามีความประสงค์ไม่ขอลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 2/2558
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2559
 3.ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน (ด่วนที่สุด)    
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2558 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดการลงทะเบียน ****นักศึกษาที่จะออกฝึกงานเปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ****นักศึกษาที่ไม่ได้ฝึกงานเปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ***************หมดเขตลงทะเบียนเรียน 22 มกราคม 2559********************* ดูวิธี คลิกที่นี่
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2558
 4.คุณสมบัติผู้สมัครที่สำคัญ (ด่วนที่สุด)    
รับผู้สมัครเฉพาะ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / (ปวส.) หรือเทียบเท่า เท่านั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2558
 5.พบปัญหาการเข้าใช้งาน Internet (ด่วนมาก)    
ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาได้ ให้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ศูนย์คอม ฯ โทร 0-4461-1221 ต่อ 7901,7902,7907,7904
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 กรกฎาคม 2558
 6.ขอความร่วมมือนักศึกษา "ทำแบบประเมิน" (ด่วน)    
ขอความร่วมมือนักศึกษา ทำแบบประเมินประเมินห้องเรียนและอาคารตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2558
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet