เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 0002601 (ด่วนที่สุด)    
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 0002601 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน ให้ติดต่อขอสอบกลางภาค ได้ตามวันเวลา และสถานที่ ที่แจ้ง. ตรวจสอบตารางสอบ
หากไม่เข้าสอบตามวันเวลาและสถานที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การสอบกลางภาคทุกกรณี
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   17 กุมภาพันธ์ 2564
 2.เลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ด่วนที่สุด)    
1. นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 63), ชั้นปีที่ 2 (รุ่น 62), ชั้นปีที่ 3 (รุ่น 61) ลงทะเบียนเลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564 หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษามีความประสงค์ไม่เรียนรายวิชาเลือกเสรี ในภาคเรียนนั้น
2. นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ดูตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   17 กุมภาพันธ์ 2564
 3.กำหนดปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง) (ด่วนที่สุด)    
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2563
 4.กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 2 (ด่วนที่สุด)    
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2563
 5.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 2/2563 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 2/2563 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2563
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet