เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศผลการเทียบโอนรายวิชา 1/2561 ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ที่ยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา สามารถติดต่อขอรับคำร้องได้ที่ทะเบียนและประมวยผล เพื่อดำเนินการต่อให้เรียบร้อย
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2561
 2.ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรื่องการเลือกรายวิชาเสรี 2/2561 (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1, ชั้นปีที่ 2, ชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2561 หากนักศึกษาไม่ลงตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าหากนักศึกษามีความประสงค์ไม่เรียนรายวิชาเลือกเสรีในภาคเรียนนั้น
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2561
 3.กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ด่วนที่สุด)    
เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2561
 4.กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2561
 5.รบกวน ท่านผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบบริการการศึกษา (ด่วนที่สุด)    
รบกวน ท่านผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบบริการการศึกษา
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2560
 6.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 1/2561 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 1/2561 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SPICYLOVE   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2560
 7.ขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการให้บริการ
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2560
 8.การใช้งานระบบ (ด่วนที่สุด)    
แนะนำให้ใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์(Web Browser)
IE (Internet Explorer) หรือ Mozilla Firefox 2 ตัวนี้เท่านั้นนะครับ
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   18 กรกฎาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet