เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ เรื่อง การลงทะเรียนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ด่วนที่สุด)    
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดให้นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปี 1 ถึง ชั้นปีที่ 4 ลงทะเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2560 หมายเหตุ 1.สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 มกราคม 2560 2. สำหรับนักศึกษาท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี สามารถเพิ่มรายวิชาเสรี ตั้งวันที่ 9 - 30 มกราคม 2560
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   26 ธันวาคม 2559
 2.ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
เรียนเชิญ คณาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 สามารถตรวจสอบตารางสอน และตารางเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา และสามารถขอรับตารางสอน ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานหลักสูตรและแผนการเรียน)
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2559
 3.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 1/2559 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 1/2559 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SPICYLOVE   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2559
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet