เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดวันเลือกรายวิชาเลือกเสรีและรายชื่อวิชาที่เปิด  สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ด่วนที่สุด)    
1. นักศึกษาต้องตรวจแผนการเรียนของภาคการศึกษาที่ 2/2563 จากระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (http://reg.bru.ac.th) ในเมนูแผนการเรียน นักศึกษาตรวจสอบการเลือกรายวิชาเลือกเสรี จำนวนหน่วยกิต และจำนวนครั้งที่ ทั้งนี้ต้องเรียนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเลือกเสรี ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2. นักศึกษา เลือกวิชาเลือกเสรี ได้เพียง 1 รายวิชา เท่านั้น และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับรายวิชาเรียน ที่เคยเรียนมาก่อน 3. เกณฑ์ในการเปิดหมู่เรียนรายวิชาเลือกเสรี ในแต่ละวิชาเปิดได้เพียง 1 หมู่เรียนๆ ละไม่เกิน 60 คน และแต่ละวิชาที่จะเปิดสอนได้ ต้องมีผู้เลือกเรียน จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 คน 4. นักศึกษาจะต้องเลือกรายวิชาเลือกเสรีด้วยตนเอง กรณีที่เพื่อนเลือกให้ถ้าผิดพลาดขึ้นมาทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะไม่รับผิดชอบ 5. นักศึกษาต้องมาเลือก วิชา เลือกเสรี (ผ่านระบบบริการการศึกษา)ตาม วัน / เวลา ที่กำหนดให้ เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2563
 2.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 1/2563 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 1/2563 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2563
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet