เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 1/2560 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 1/2560 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SPICYLOVE   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2560
 2.ตารางสอบสอบกลางภาค นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี สามารถดูตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2560
 3.กำหนดการส่งผลการเรียน 1/2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ (ด่วนที่สุด)    

ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2560
 4.กำหนดการส่งผลการเรียน 1/2560 ของนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ด่วนที่สุด)    

ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2560
 5.กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป ชั้นปีที่ ๑ (ด่วนที่สุด)    
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป ชั้นปีที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักศึกษาภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ ๑ (เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐) ที่ประสงค์จะเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตให้เสร็จสิ้น ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัย ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2560
 6.ประกาศ เรื่องผลการเทียบโอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)    
ประกาศ เรื่องผลการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ที่ได้ยื่นทำคำร้องของเทียบโอนรายวิชาไว้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ขอให้นักศึกษาที่เทียบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (สถานบันเดิม) มารับคำร้องเพื่อนำไปดำเนินการต่อได้ที่ สำนักงานทะเบียนและประมวล
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2560
 7.ขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการให้บริการ
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2560
 8.การใช้งานระบบ (ด่วนที่สุด)    
แนะนำให้ใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์(Web Browser)
IE (Internet Explorer) หรือ Mozilla Firefox 2 ตัวนี้เท่านั้นนะครับ
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   18 กรกฎาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet