เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ทุกสาขาวิชาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำ คำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้เสร็จสิ้นตามกำหนดดังนี้ ๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. หลักสูตร ๔ ปี ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2561
 2.กำหนดการขอสำเร็จการศึกษา 1/2561 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. (ด่วนที่สุด)    
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. นักศึกษา ภาค กศ.บป. ทุกสาขาวิชาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำคำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน วันศุกร์ที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2561
 3.ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2561 (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี สามารถลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2561
 4.รบกวน ท่านผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบบริการการศึกษา (ด่วนที่สุด)    
รบกวน ท่านผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบบริการการศึกษา
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2560
 5.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 1/2561 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 1/2561 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SPICYLOVE   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2560
 6.ขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการให้บริการ
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2560
 7.การใช้งานระบบ (ด่วนที่สุด)    
แนะนำให้ใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์(Web Browser)
IE (Internet Explorer) หรือ Mozilla Firefox 2 ตัวนี้เท่านั้นนะครับ
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   18 กรกฎาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet