เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ เรื่องการเลือกรายวิชาเลือกเสรี ชั้นปีที่ 1 , ชั้นปีที่ 2 , ชั้นปีที่ 3 (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 , ชั้นปีที่ 2 , ชั้นปีที่ 3 เลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 1 - 13 พฤษภาคม 2559 หมายเหตุ: หากนักศึกษาไม่เลือกตามกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่านักศึกษามีความประสงค์ไม่เรียนเลือกเสรีประจำภาคการศึกษานั้น
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2559
 2.กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2559
 3.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 2/2558 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 2/2558 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SPICYLOVE   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2559
 4.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ (ด่วนที่สุด)    
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ --------------------------------- นักศึกษาภาคปกติ , ภาคกศ.บป. และนักศึกษาตกค้างทุกคน ทุกสาขาวิชาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำคำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   7 มีนาคม 2559
 5.ประกาศ เรื่องการพิมพ์ใบกรอกเกรดแก้ I (ด่วนที่สุด)    
เรียน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน แบบฟอร์มกรอกเกรดแก้ I อาจารย์สามารถพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ผ่านทางระบบบริการการศึกษา http://reg.bru.ac.th โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.login เข้าสู่ระบบ 2.ภาระการสอน 3.บันทึกเกรด 4.เลือกวิชาที่มีนักศึกษาติด I 5.พิมพ์ใบแจ้งเกรดแก้ I 6.กรอกเกรดในแบบฟอร์มส่งทะเบียนตามกำหนดการส่งเกรด
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   19 กุมภาพันธ์ 2559
 6.ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน (ด่วนที่สุด)    
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2558 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดการลงทะเบียน ****นักศึกษาที่จะออกฝึกงานเปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ****นักศึกษาที่ไม่ได้ฝึกงานเปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ***************หมดเขตลงทะเบียนเรียน 22 มกราคม 2559********************* ดูวิธี คลิกที่นี่
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2558
 7.พบปัญหาการเข้าใช้งาน Internet (ด่วนมาก)    
ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาได้ ให้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ศูนย์คอม ฯ โทร 0-4461-1221 ต่อ 7901,7902,7907,7904
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 กรกฎาคม 2558
 8.ขอความร่วมมือนักศึกษา "ทำแบบประเมิน" (ด่วน)    
ขอความร่วมมือนักศึกษา ทำแบบประเมินประเมินห้องเรียนและอาคารตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2558
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet