เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาค กศ.บป. ทุกสาขาวิชาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำคำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หากเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   26 กรกฎาคม 2561
 2.กำหนดการเลือกเสรี 1/2561 ภาค กศ.บป. (ด่วนที่สุด)    
คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   23 กรกฎาคม 2561
 3.รบกวน ท่านผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบบริการการศึกษา (ด่วนที่สุด)    
รบกวน ท่านผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบบริการการศึกษา
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2560
 4.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 3/2560 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 3/2560 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SPICYLOVE   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2560
 5.ขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการให้บริการ
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2560
 6.การใช้งานระบบ (ด่วนที่สุด)    
แนะนำให้ใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์(Web Browser)
IE (Internet Explorer) หรือ Mozilla Firefox 2 ตัวนี้เท่านั้นนะครับ
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   18 กรกฎาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet