เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ดูตารางสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2/2559 ได้ตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   23 กุมภาพันธ์ 2560
 2.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 1/2559 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 1/2559 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SPICYLOVE   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2559
 3.ประกาศ    
ประกาศ เรื่อง ตารางสอบ นักศึกษาภาค กศ.บป.2/2559 นักศึกษา ภาค กศ.บป.ทุกรุ่นทุกสาขาวิชาสมารถเข้าดูตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษา ที่ 2 /2559 โดยเข้าสู่ระบบบริการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ hpp:/reg.bru.ac.th ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป หมายเหตุ : สอบกลางภาค วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานหลักสูตรและแผนการเรียน
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   23 กุมภาพันธ์ 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet