เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน4 มิ.ย. 2561 8:00 น.6 ส.ค. 2561 17:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE2 ส.ค. 2561 8:00 น.31 ส.ค. 2561 17:00 น.
-ชั้นปี 12 ส.ค. 2561 8:00 น.31 ส.ค. 2561 17:00 น.
-ชั้นปี 22 ส.ค. 2561 8:00 น.31 ส.ค. 2561 17:00 น.
-ชั้นปี 32 ส.ค. 2561 8:00 น.31 ส.ค. 2561 17:00 น.
-ชั้นปี 42 ส.ค. 2561 8:00 น.31 ส.ค. 2561 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ2 ส.ค. 2561 8:00 น.31 ส.ค. 2561 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา2 ส.ค. 2561 8:00 น.31 ส.ค. 2561 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา2 ส.ค. 2561 8:00 น.31 ส.ค. 2561 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา2 ส.ค. 2561 8:00 น.24 ส.ค. 2561 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา2 ส.ค. 2561 8:00 น.24 ส.ค. 2561 17:00 น.
-ยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน " I " ทุกรายวิชา6 ส.ค. 2561 8:00 น.24 ส.ค. 2561 16:30 น.
-วันสอบแก้ผลการเรียน " I " หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีขาดสอบปลายภาค29 ส.ค. 2561 8:00 น.29 ส.ค. 2561 16:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร6 ส.ค. 2561 8:00 น.7 ก.ย. 2561 15:30 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์8 ก.ย. 2561 8:00 น.12 ต.ค. 2561 15:30 น.
-วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด8 ก.ย. 2561 8:00 น.12 ต.ค. 2561 15:30 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค1 ต.ค. 2561 8:00 น.5 ต.ค. 2561 16:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค26 พ.ย. 2561 8:00 น.30 พ.ย. 2561 16:00 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)25 ส.ค. 2561 8:00 น.16 พ.ย. 2561 17:00 น.
-วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา6 ส.ค. 2561 8:00 น.16 พ.ย. 2561 15:30 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด6 ส.ค. 2561 8:00 น.16 พ.ย. 2561 16:30 น.
-ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา24 ก.ค. 2560 9:33 น.31 ม.ค. 2562 9:33 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet