เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน28 ต.ค. 2562 8:00 น.28 ต.ค. 2562 17:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE23 ต.ค. 2562 8:00 น.22 พ.ย. 2562 17:00 น.
-ชั้นปี 123 ต.ค. 2562 8:00 น.22 พ.ย. 2562 17:00 น.
-ชั้นปี 223 ต.ค. 2562 8:00 น.22 พ.ย. 2562 17:00 น.
-ชั้นปี 323 ต.ค. 2562 8:00 น.22 พ.ย. 2562 17:00 น.
-ชั้นปี 423 ต.ค. 2562 8:00 น.22 พ.ย. 2562 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ23 ก.ย. 2562 8:00 น.22 พ.ย. 2562 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา23 ต.ค. 2562 8:00 น.22 พ.ย. 2562 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา23 ต.ค. 2562 8:00 น.22 พ.ย. 2562 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา23 ต.ค. 2562 8:00 น.18 พ.ย. 2562 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา23 ต.ค. 2562 8:00 น.18 พ.ย. 2562 17:00 น.
-ยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน " I " ทุกรายวิชา28 ต.ค. 2562 8:00 น.18 พ.ย. 2562 16:30 น.
-วันสอบแก้ผลการเรียน " I " หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีขาดสอบปลายภาค20 พ.ย. 2562 8:00 น.20 พ.ย. 2562 16:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร28 ต.ค. 2562 8:00 น.29 พ.ย. 2562 15:30 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์30 พ.ย. 2562 8:00 น.31 ธ.ค. 2562 15:30 น.
-วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด30 พ.ย. 2562 8:00 น.31 ธ.ค. 2562 15:30 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค23 ธ.ค. 2562 8:00 น.27 ธ.ค. 2562 16:00 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)19 พ.ย. 2562 8:00 น.14 ก.พ. 2563 18:00 น.
-วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา28 ต.ค. 2562 8:00 น.14 ก.พ. 2563 15:30 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค24 ก.พ. 2563 8:00 น.6 มี.ค. 2563 16:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด24 ต.ค. 2562 8:00 น.25 ก.พ. 2563 16:30 น.
-ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา24 ก.ค. 2560 9:33 น.31 ธ.ค. 2563 9:33 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet