เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน4 มิ.ย. 2562 8:00 น.4 มิ.ย. 2562 17:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE4 มิ.ย. 2562 8:00 น.24 มิ.ย. 2562 17:00 น.
-ชั้นปี 14 มิ.ย. 2562 8:00 น.24 มิ.ย. 2562 17:00 น.
-ชั้นปี 24 มิ.ย. 2562 8:00 น.24 มิ.ย. 2562 17:00 น.
-ชั้นปี 34 มิ.ย. 2562 8:00 น.24 มิ.ย. 2562 17:00 น.
-ชั้นปี 44 มิ.ย. 2562 8:00 น.24 มิ.ย. 2562 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ4 มิ.ย. 2562 8:00 น.24 มิ.ย. 2562 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา4 มิ.ย. 2562 8:00 น.24 มิ.ย. 2562 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา4 มิ.ย. 2562 8:00 น.24 มิ.ย. 2562 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา4 มิ.ย. 2562 8:00 น.24 มิ.ย. 2562 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา4 มิ.ย. 2562 8:00 น.24 มิ.ย. 2562 17:00 น.
-ยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน " I " ทุกรายวิชา4 มิ.ย. 2562 8:00 น.24 มิ.ย. 2562 16:30 น.
-วันสอบแก้ผลการเรียน " I " หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีขาดสอบปลายภาค26 มิ.ย. 2562 8:00 น.26 มิ.ย. 2562 16:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร3 มิ.ย. 2562 8:00 น.4 ก.ค. 2562 15:30 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์5 ก.ค. 2562 8:00 น.5 ส.ค. 2562 15:30 น.
-วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด5 ก.ค. 2562 8:00 น.5 ส.ค. 2562 15:30 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค30 ก.ค. 2562 8:00 น.5 ส.ค. 2562 16:00 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)25 มิ.ย. 2562 8:00 น.20 ก.ย. 2562 18:00 น.
-วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา4 มิ.ย. 2562 8:00 น.20 ก.ย. 2562 15:30 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค3 ต.ค. 2562 8:00 น.11 ต.ค. 2562 16:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด4 มิ.ย. 2562 8:00 น.20 ก.ย. 2562 16:30 น.
-ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา24 ส.ค. 2562 9:33 น.30 ธ.ค. 2563 9:33 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet